О Б Я В Л Е Н И Е

  • Печат

О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е

О Б Я В Л Е Н И Е

До Лазарина Стефанова Андреева

гр.София, ЖК„Лев Толстой” бл.68, вх.Б, ет.6, ап.35

До Иван Ботев Киселов

гр.Бургас, ул„Константин Фотинов” бл.1, вх.4, ет.3, ап.11

До Надежда Василева Вълкова

гр.София, ЖК„Банишора” бл.40, вх.А, ет.4, ап.8

До Даниела Руменова Ташева - Петрова

гр.София, ЖК„Младост 3” бл.325Б, вх.2, ет.1, ап.3

До Татяна Руменова Томова

гр.София, ЖК„Младост 3” бл.307, вх.4, ет.4, ап.111

До Евгения Георгиева Савова

гр.София, бул„Македония” бл.28, ет.4, ап.7

До Цветана Цветкова Денкова

гр.София, ул.„Петър Богдан” № 11

До Даниела Стефанова Иванова

гр.София, ЖК„Дружба 2” бл.417, вх.А, ет.5, ап.14

До Николай Василев Влъчков

гр.Варна, бул„Владислав Варненчик” бл.14, ет.4, ап.10

   На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изработен проект за изменение на действащия ПУП-ПР /план за регулация/ за част от ПИ № 221, попадащ в УПИ /парцел/ ХІХ-„За обществен отдих” в кв. 31 по плана на с.Брусен, съгласно който се създава нов УПИ за поземления имот с отреждане за „За жилищни нужди”.

   Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”, стая №102 /тел.68239/ за обявяване на заинтересуваните всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление имате право да подадете писмени възражения, предложения и искания по проекта, до общинската администрация.

     (Публикувано на 11 юли 2017г.)

   НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”:

                                                   /инж. М. Петрова/