О Б Я В Л Е Н И Е

  • Печат

О Б Я В Л Е Н И Е

 

О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

С Ъ О Б Щ А В А ,

че със заповед № РД-15-280/07.07.2017г. на Зам.-кмета на общината е разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР в обхват УПИ /парцел/ І-209, ІІ-169, ІІІ-170 в кв. 6 и ПИ № 318, попадащ в строителните граници на населеното място в „Резервен терен” до кв. 6 по плана на с.Рибарица, общ.Етрополе.

(Публикувано на 11 юли 2017г.)

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”:

                                                   /инж. М. Петрова/