С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 14-02 /05.07.2017г.

  • Печат

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№ 14-02 /05.07.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадена заповед № 07 / 05.07.2017г., за допълване разрешение за строеж № 05/21.01.2016г, за „Жилищна сграда”, находяща се в УПИ XII, кв. 45 по плана на гр. Етрополе, общ. Етрополе.

Разрешението за строеж/заповедта/ е в отдел „УРТ”,стая 102/тел.68 250/ за обявяване на заинтересованите всеки ден от 8,00 до 17,00часа.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение имате право да обжалвате по законосъобразност издаденото/ата/ разрешение за строеж/заповед/ пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол.