СЪОБЩЕНИЕ

  • Печат

СЪОБЩЕНИЕ

от 16.06.2017 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-250/15.06.2017 г. на Кмета на Община Етрополе е одобрена специализирана план схема към действащия подробен устройствен на в. з. Рибарица за изграждане на подземен електропровод 20 KV за външно ел. захранване на манастир „Света Троица” гр. Етрополе, преминаващ през имоти общинска собственост, намиращи се в строителните граници на в.з. Рибарица.

         Схемата с издадената заповед е изложена в Общинската администрация, в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

         На основание чл. 215 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да подадат писмени възражения по издадената заповед № РД-15-250/15.06.2017 г в Административен съд София област, чрез Кмета на Община Етрополе в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението.

гл. специалист „РПиОД”                                (публикувано на 16.06.2017 г)

       /Хр. Дочева/