С Ъ О Б Щ Е Н И Е №16-02 /12.06.2017г.

  • Печат

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

16-02 /12.06.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 15 / 08.06.2017г., за „Събиране, предварително третиране и временно съхранение на отпадъци на РК „Елаците и ОК „Елаците”, находящ се в ПИ 640752 в землището на гр. Етрополе, общ. Етрополе.

Разрешението за строеж/заповедта/ е в отдел „УРТ”,стая 102/тел.68 250/ за обявяване на заинтересованите всеки ден от 8,00 до 17,00часа.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение имате право да обжалвате по законосъобразност издаденото/ата/ разрешение за строеж/заповед/ пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол.

публикувано на 13.05.2017г/                                             Гл.архитект