С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 15-02 /01.06.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№ 15-02 /01.06.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,че е издадено /разрешение за строеж № 14 / 01.06.2017г. за „Едноетажна еднофамилна къща”, находяща се в УПИ I-471 в кв. 66 по плана на гр. Етрополе, общ. Етрополе.

Разрешението за строеж/заповедта/ е в отдел „УРТ”,стая 102/тел.68 250/ за обявяване на заинтересованите всеки ден от 8,00 до 17,00часа.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение имате право да обжалвате по законосъобразност издаденото/ата/ разрешение за строеж/заповед/ пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол.

публикувано на 01.06.2017г/                                            Гл.архитект