О Б Я В А

  • Печат

УВАЖЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящо обсъждане в Общински съвет – Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

§ 1. В Раздел III – „Описание на имотите, които община Етрополе има намерение да предложи за предоставяне под наем“, към т. 3.3. Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ, се добавя:

         „3.3.2. Имот № 002544, находящ се в землището на с. Брусен, местност „Площта“ с НТП „изоставени трайни насаждения“, пета категория с площ от 42.911 дка.“

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ /п/

Кмет на Община Етрополе