О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-213/29.05.2017 г. на Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация вчастта на имот пл. № 10, отреден за „Озеленяване” и на УПИ ІІ-10, кв. 9 по плана на   в. з. Рибарица, с цел изменение отреждането на „Озеленяването”, включването му в урегулирания поземлен имот.

Заповедта с придружаващите я документи е на разположение в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 ( тел. 68250).                                                    

На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаване на настоящето съобщение имате право да обжалвате административния акт пред Административен съд София област, чрез Кмета на Община Етрополе.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

Кмет на Община Етрополе                           (публикувано на 30.05.17 г.)