СЪОБЩЕНИЕ № 3/26.05.2017 г.

  • Печат

СЪОБЩЕНИЕ

№ 3/26.05.2017 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-208/25.05.2017 г. на Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план – ПЗ за УПИ І-900, кв. 94 по плана на гр. Етрополе, част от КПИИ за обект „Жилищна сграда”.

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 11/25.05.2017 г. за строеж на “„Жилищна сграда” в УПИ І-900, кв. 94, гр. Етрополе.

Проектът – Плана за застрояване, Разрешителното за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

         На основание чл. 215, във вр. с чл. 150, ал. 8 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да подадат писмени възражения по издадената заповед № РД-15-208/25.05.2017 г и разрешение за строеж № 11/25.05.2017г в Административен съд София област, чрез Кмета на Община Етрополе в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението.

гл. специалист „РПиОД”                                (публикувано на 26.05.2017 г)

       /Хр. Дочева/