О Б Я В Л Е Н И Е

  • Печат

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-191/17.05.2017г. на Кмета на Община Етрополе е издадено разрешение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на действащия ПУП на гр. Етрополе в частта на кв. 201,  включващ - План за регулация за УПИ ІІІ-общ.; ПЗ за УПИ І-„За обществено обслужващи дейности и общински пазар” и схеми по чл. 56, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ за разполагане на преместваеми обекти в УПИ ІІІ и УПИ V-„За пазарен площад”.

               

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ                                            ( публикувано на 22.05.2017 г.)

Кмет на Община Етрополе