О Б Я В Л Е Н И Е

  • Печат

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-190/16.05.2017г. на Кмета на Община Етрополе е издадено разрешение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация на УПИ VІ-„За училище и обединено детско заведение”, кв. 17, с. Рибарица.

        

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ                                         (публикувано на 17.05.2017 г.)

Кмет на Община Етрополе