С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжност – „Стажант – одитор“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжност – „Стажант – одитор“, обявен със Заповед №РД-15-136/04.04.2017г. на Кмета на община Етрополе, съобщавам, че конкурсът ще се проведе на 18.05.2017г. /четвъртък/ от 10:30 часа в сградата на общинска администрация Етрополе, пл.“Девети септември“ №1, на третия етаж, стая 312 за решаване на тест. Интервюто с допуснатия кандидат преминал успешно теста е от 15:00 часа на същия ден.

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:        /п/

                                                                           /РОСИЦА ХРИСТОВА/