О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е

         На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

С Ъ О Б Щ А В А ,

че с решение № 65 от 27.04.2017г. /протокол № 6/ на Общински съвет гр. Етрополе е одобрено задание и разрешено изработването на ПУП – ПЗ за поземлен имот № 389014 (бивш ПИ №000388), м.„Илиевото” в землището на с. Бойковец, с цел създаване на градоустройствена основа и определяне на режим на застрояване на имота. 

(Публикувано на 16 май 2017г.)

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”:

                                                   /инж. М. Петрова/