С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 012-02 /11.05.2017г.

  • Печат

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№ 012-02 /11.05.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,че е издадено /разрешение за строеж № 09 / 10.05.2017г., за „Преустройство на съществуваща двуетажна жилищна сграда и лятна кухня”, находящ се в УПИ VI-50, кв. 5 по плана на с. Лопян, общ. Етрополе.

Разрешението за строеж/заповедта/ е в отдел „УРТ”,стая 102/тел.68 250/ за обявяване на заинтересованите всеки ден от 8,00 до 17,00часа.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение имате право да обжалвате по законосъобразност издаденото/ата/ разрешение за строеж/заповед/ пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол.

публикувано на 12.05.2017г/                                            Гл.архитект