О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А Е Т Р О П О Л Е С Ъ О Б Щ А В А,

           Че с Решение № 23/28.02.2017 г. Общински съвет – Етрополе одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ-текстова и графична част и разрешава изработване, чрез възлагане от собствениците наПодробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с № 326013, м. „Горна равна”, землище на с. Бойковец, във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение за изграждане на жилищна сграда и обслужващи постройки към нея.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

(публикувано на 23.03.17г.)                             гл.специалист “РПиОД”