СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация – гр. Етрополе уведомява Калоян Василев Колев, Маргарита Ненова Василева, Владимир Ненов Лалев и Марияна Василева Лалева, че във връзка с постъпило заявление вх. № РД-94-В-17/26.01.2017 г. от Владимир Ненов Лалев и писмо-разпореждане вх.№РД-24-00-53/17.02.2017г. от РДНСК-Югозападен район, комисия ще извърши проверка на място и по документи на 28.03.2017год. от 1000 часа, относно изнесеното в заявлението, а именно законността на извършеното строителство на „постройка за съхранение на дърва” находяща се в                УПИ II1456, кв. 120 по плана на гр. Етрополе.

В деня на проверката Калоян Василев Колев и Маргарита Ненова Василева е необходимо да представят:

1. Копие от документ удостоверяващ правото на собственост                  /на строеж, на ползване / върху УПИ II1456, кв. 120 по плана на гр. Етрополе.

2. Копие от одобрени строителни книжа /одобрен проект, разрешение за строеж/ за описаната по-горе „постройка за съхранение на дърва”.

3. Нотариално заверена декларация за годината на изграждане и          нотариално заверено съгласие от собственика на съседния имот за така извършеното строителство.

            Присъствието на всички заинтересовани лица е задължително!

/публикувано на 20.03.2017г./                                                                                                                     инж. Стефан Борисов

                                                                                                                                                                     Заместник-Кмет на Община Етрополе