О Б Я В А

О Б Я В А

     УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

     Във връзка с предстоящото обсъждане на Общински съвет – Етрополе, на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, представям на вниманието Ви следния проект на Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 г.

§ В Раздел III.Описание на имотите, които Община Етрополе има намерение да предложи за предоставяне под наем, към точка 3.1. Отдаване под наем на нежилищни имоти – общинска собственост, чрез търг или конкурс, се добавя нова подточка, както следва:

„3.1.3. Помещение – магазин с площ от 93.00 кв. м., находящо се на партерния етаж в жилищен блок „27 ноември”, кв. 73 по подробния устройствен план на централна градска част на гр. Етрополе.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ /п/

Кмет на Община Етрополе