2099 Справки ( устни и писмени)от кадастралната карта и кадастралните регистри

  • Печат

2099 Справки ( устни и писмени)от кадастралната карта и кадастралните регистри

 

Заявление /Образец/ - изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук /от стандарта на услугата/