АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

Брой записи # 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Декларация по чл.92, ал.6 от Закона за гражданската регистрация 22 Агуст 2016 866
Декларация по чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация 22 Агуст 2016 2040
2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) 22 Агуст 2016 806
2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 22 Агуст 2016 610
2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 22 Агуст 2016 774
2109 Издаване на удостоверение за семейно положение 22 Агуст 2016 678
2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес 22 Агуст 2016 662
2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година 22 Агуст 2016 631
2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена. 22 Агуст 2016 614
2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина 22 Агуст 2016 604
2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес 22 Агуст 2016 701
2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруга и деца 22 Агуст 2016 655
2074 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път 22 Агуст 2016 607
2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 22 Агуст 2016 656