Категории

Телефонен указател

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЕТРОПОЛЕ
 
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
Димитър Димитров
Тел: 0720/68 222   факс: 0720/ 65 011
e-mail obstina@etropolebg.com
 
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
Стефан Борисов
Тел:   0720/68 204   факс: 0720/ 65 011
e-mail stefanborisov@mail.bg
sborisov@etropolebg.com
 
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
Росица Христова
Тел:   0720/68 227   факс: 0720/ 65 011  
e-mail roksi_61@abv.bg
 
СЕКРЕТАР
Мариана Драганска
Тел:   0720/68 224   факс: 0720/ 65 011
e-mail  secretar@etropolebg.com

* Код за междуселищно набиране 0720

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ИМЕ ТЕЛЕФОН
с. Лопян Цветелина Цакова КМЕТ НА КМЕТСТВО 07102/23-27 07102/23-20
с. Малки Искър Марин Маринов КМЕТ НА КМЕТСТВО 07105/22-21
с. Лъга Николай Найденов КМЕТ НА КМЕТСТВО 07104/23-20
с .Брусен Иван ЙордановКМЕТ НА КМЕТСТВО 07103/22-21
с. Рибарица Калина Нинова КМЕТ НА КМЕТСТВО 6-22-42
с. Ямна Детелина Николова КМЕТ НА КМЕТСТВО 07106/23-20
с. Бойковец Иван Гергов КМЕТСКИ НАМЕСТНИК 6-22-03
с. Оселна Васил Василев КМЕТСКИ НАМЕСТНИК 0884 331 589

 
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

   E-mail

 

ОТДЕЛ

Финансово- счетоводна дейност Бюджет и ЧР

 

 

 

Началник отдел

Марийка Иванова

68 214

tsakova58@abv.bg

Гл. счетоводител

Нели Сейменарова

68 214

n_seymenarova.63@abv.bg

Ст. експерт Счетоводство

Капка Трифонова

68 213

 kapka_ilieva@abv.bg

Ст. експерт Човешки ресурси

 

Елеонора Цветанова

68 203

tsvetanova_nora@abv.bg

Мл. експерт Счетоводство

Малвина Транчева

68 213

 marlinka@abv.bg

Мл. експерт Касиер

Ива Георгиева

68 210

 iva_nikolova1991@abv.bg

Ст. специалист

Наеми и такси за административно обслужване

Ирина Иванова

68 236

 irin_61@dir.bg

ОТДЕЛ

Местни данъци и такси

 

 

 

Началник отдел МДТ

Марин Маринов

68 245

 mdt@etropole.bg

Гл. експерт МДТ

Евгения Симеонова

68 245

 jeni_et@dir.bg

Ст. експерт

Касиер МДТ

Валерия Иванова

68 234

valeriaaa_82@abv.bg

Звено вътрешен одит 

 

 

 

Вътрешен

одитор

Калинка Величкова

68 256

kali_velichkova@abv.bg

Финансов контрольор

Виолета Николова

68 256

vili720@abv.bg

ОТДЕЛ

Комплексно-административно, правно и информационно обслужване на гражданите

 

 

 

Началник отдел

Тодорка Петрова

68 243

td.petrova@abv.bg

Юрисконсулт

Бистра Павлова

68 229

bistra.pavlova@abv.bg

Гл. експерт Гражданска регистрация и административно обслужване

Росина Герасимова

68 261

rosina_g@abv.bg

Гл. експерт Системен администратор

Иван Йотов

0885169240

admin@etropolebg.com

Ст. експерт Административно обслужване на ОбС

Валя Маринова

68 231

 obsetr@abv.bg

Мл. експерт Административно-информационно обслужване и протокол

Цветина Чипева

68 222

obstina@etropolebg.com

Мл. експерт Гражданско състояние

Веселка Черешовска

68 232

veselka@etropolebg.com

Гл. специалист-Гражданска регистрация и АО

Пенка Иванова

68 237

 pen_56@abv.bg

 Гл. специалист     Архив

Бистра Георгиева

68 237

 b_georgieva@abv.bg

Гл. специалист Деловодство

Маргарита Чипева

68 233

 marga_4@abv.bg

Гл. специалист Домакин

Цонка Муканова

68 241

coci11173@abv.bg

Ст. специалист КАОН-с.Лопян

Петя Йотова

07102/2327

 

Ст. специалист КАОН-с.М.Искър

Николай Николов

 07105/2221

kokolinooo@abv.bg

Изпълнител шофьор

Цветан Пушкаров

 68 244

 

 

 

 II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

   E-mail

 

Отдел

Социална политика, спорт и туризъм

 

 

 

Началник отдел

Росица Иванова

68 206

 rositsa_petkova@abv.bg

Гл. експерт Образование, социални дейности, здравеопазване и заетост

Виолета Цветанова

68 205

 vil6@abv.bg

Ст. експерт Култура,Спорт и туризъм

Иванка Найденова

68 206

vnaidenova15@abv.bg

Ст.експерт Туристическо информационно обслужване

Цецка Александрова

 0720/67 335

 tourist.centre.etropole@abv.bg

Секретар на МКБППМН

Лазар

Василев

0720/62 286

lazar_nv@abv.bg

Отдел

Управление на общинската собственост, икономическо развитие и жилищна политика

 

 

 

Началник отдел

Даринка Петкова

68 209

darina@etropolebg.com

Гл. инспектор Жилищна политика и наеми

Десислава Данаилова

68 212

desislava_danailova@abv.bg

Ст. експерт Управление на собствеността

Милена

Маринова

68 212

milena.shtereva@abv.bg

Мл. експерт

Фирми, транспорт и общински пазари

Катя

Маринова

68 205

 

Отдел

Териториално и селищно устройство, инвестиционна политика и екология

 

 

 

Началник отдел

 

инж. Марияна Петрова

 68 225

m_petrova@dir.bg

Гл. инспектор Регулация кадастър и незаконно строителство

Силвия Хартарска

 68 235

 sillvia92@abv.bg

Гл. инспектор

Екология, устойчиво развитие и иновация

Венета Златева

 68 235

veneta_zlati@abv.bg

Гл. специалист Планиране, инвестиции и строителство

Юлия

Митова

68 207

y_mitova@abv.bg

Гл.специалист Кадастър и регулация

Снежана Николова

68 239

 snejka64@mail.bg

Гл. специалист Регистриране на проекти и оперативна дейност

Христина Дочева

68 250

 tina7@abv.bg

Ст. специалист Градоустройство и архитектура

Любка Хаджиева

68 242

 liubka.hadjieva@abv.bg

Ст. специалист Териториално устройство

Марина Василева

68 242

 rokoko_1980@abv.bg

Гл. архитект на Община Етрополе

Димитър Дачев

68 226

 dimdachev@gmail.com

 

Отдел

Европейски фондове, проекти и програми

 

 

 

Началник отдел

Ивайло

Иванов

68 252

ivailo_si1@abv.bg

Ст. експерт

Проекти и инвестиционни програми

Стефка Христова

68 252

stefi_801980@abv.bg

Ст. експерт

Програми и проекти

Ивелина Ботева

68 252

ivelina_boteva@abv.bg

Мл. експерт

Обществени поръчки, проекти и програми Проекти и финансиране

Ива

Стефанова

68 252

 ivastefanova123@abv.bg

Мл. експерт

Проекти и програми

Марина Симеонова

68 252

 simeonova.m@abv.bg

Мл. експерт

Проекти и програми

Венцислава Василева

68 207

 vencislava@etropolebg.com

Гл.специалист 

Връзки с обществеността, информация и публичност

Йоана

Матеева

68 261

joanamateeva1@gmail.com

 

 ОБЩИНСКИ ИНСПЕКТОРАТ

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

   E-mail

 

 Ръководител звено Общински инспекторат

Владимир

Атанасов

0720/68 259

ob_inspektorat@etropolebg.com

Инспектор

Добромир

Пенков

0720/68 246

 

 

Инспектор

Миглена

Василева

 

 

0720/68 246

 

Инспектор

Пламен Н.

Петков

0720/68 246

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ НАЗНАЧЕНИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

   E-mail

 

Гражданска защита

Борис

Стоев

68 240

0884 331582

 boris_stoev@abv.bg

Обредни дейности

Николинка Иванова

68 232

 etrl_grao@etropolebg.com

Редактор вестник „Етрополски преглед’’

 

Иванка

Найденова

68 206

etropolski.pregled@gmail.com

Местно радио

 

Марина

Николова

0720/62092

nikolovamarina0@gmail.com

Шофьор

Валентин Фердинандов

68 244

 

 

Шофьор

Пламен И.

Петков

68 244

 

Невъоръжена охрана

Красимир

Кръстев

68 200

 

Оперативни Дежурни

 

0720/68 200

 

Военна отбрана

Кирил

Вутов

68 253