Категории

Телефонен указател

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЕТРОПОЛЕ
 
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
Димитър Димитров
Тел: 0720/68 222   факс: 0720/ 65 011
e-mail obstina@etropolebg.com
 
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
Стефан Борисов
Тел:   0720/68 204   факс: 0720/ 65 011
e-mail stefanborisov@mail.bg
sborisov@etropolebg.com
 
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
Росица Христова
Тел:   0720/68 227   факс: 0720/ 65 011  
e-mail roksi_61@abv.bg
 
СЕКРЕТАР
Мариана Драганска
Тел:   0720/68 224   факс: 0720/ 65 011
e-mail  secretar@etropolebg.com

* Код за междуселищно набиране 0720

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ИМЕ ТЕЛЕФОН
с. Лопян Цветелина Цакова КМЕТ НА КМЕТСТВО 07102/23-27 07102/23-20
с. Малки Искър Марин Маринов КМЕТ НА КМЕТСТВО 07105/22-21
с. Лъга Николай Найденов КМЕТ НА КМЕТСТВО 07104/23-20
с .Брусен Иван ЙордановКМЕТ НА КМЕТСТВО 07103/22-21
с. Рибарица Калина Нинова КМЕТ НА КМЕТСТВО 6-22-42
с. Ямна Детелина Николова КМЕТ НА КМЕТСТВО 07106/23-20
с. Бойковец Иван Гергов КМЕТСКИ НАМЕСТНИК 6-22-03
с. Оселна Васил Василев КМЕТСКИ НАМЕСТНИК 0884 331 589

 
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЛЪЖНОСТ ИМЕ ТЕЛЕФОН    E-mail
ОТДЕЛ Финансово- счетоводна дейност
Бюджет и ЧР
     
Началник отдел Марийка Иванова 68 214 tsakova58@abv.bg
Гл. счетоводител Нели Сейменарова 68 214 n_seymenarova.63@abv.bg
Ст. експерт Счетоводство Капка Трифонова 68 213 kapka_ilieva@abv.bg
Ст. експерт Човешки ресурси Елеонора Цветанова 68 203 tsvetanova_nora@abv.bg
Мл. експерт Счетоводство Малвина Транчева 68 213 marlinka@abv.bg
Мл. експерт Касиер Ива Георгиева 68 210 iva_nikolova1991@abv.bg
Ст. специалист Наеми и такси за
административно обслужване
Ирина Иванова 68 236 irin_61@dir.bg
ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ      
Началник отдел МДТ Марин Маринов 68 245 mdt@etropolebg.com
Гл. експерт МДТ Евгения Симеонова 68 245 jeni_et@dir.bg
Ст. експерт Касиер МДТ Валерия Иванова 68 236 valeriaaa_82@abv.bg
       
ЗВЕНО ВЪТРЕШЕН ОДИТ      
ВЪТРЕШЕН ОДИТОР Калинка Величкова 68 256 kali_velichkova@abv.bg
       
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР Виолета Николова 68 256 vili720@abv.bg
ОТДЕЛ Комплексно - административно,
правно и информационно обслужване на гражданите
     
Началник отдел Тодорка Петрова 68 243 td.petrova@abv.bg
Гл. експерт Гражданска регистрация и
административно обслужване
Росина Герасимова 68 261 rosina_g@abv.bg
Гл. експерт Системен администратор Иван Йотов 0885169240 admin@etropolebg.com
Ст. експерт Административно обслужване на ОбС Валя Маринова 68 231 obsetr@abv.bg
Мл. експерт Административно -
информационно обслужване и протокол
Цветина Чипева 68 222 obstina@etropolebg.com
Мл. експерт Гражданско състояние Веселка Черешовска 68 232 veselka@etropolebg.com
Юрисконсулт Бистра Павлова 68 229 bistra.pavlova@abv.bg
Гл. специалист-Гражданска регистрация и АО Пенка Иванова 68 237 pen_56@abv.bg
Гл. специалист    Архив Бистра Георгиева 68 237 b_georgieva@abv.bg
Гл. специалист Деловодство Маргарита Чипева 68 233 marga_4@abv.bg
Гл. специалист Домакин Цонка Муканова 68 241 coci11173@abv.bg
Ст. специалист КАОН- с.Брусен Стефан Николов 07103/2221  
Ст. специалист КАОН-с.Лопян Петя Николова  07102/2327  
Ст. специалист КАОН-с.М.Искър Николай Николов  07105/2221  
Изпълнител шофьор Цветан Пушкаров 68 244  

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

   E-mail

 

Отдел Социална политика, спорт и туризъм      

Началник отдел

 Росица Иванова

68 206

rositsa_petkova@abv.bg

Гл. експерт Образование, социални дейности,
здравеопазване и заетост

Виолета Цветанова

68 205

vil6@abv.bg

Ст. експерт Култура,Спорт и туризъм

Десислава Лазарова

0720/ 67 335

dudka_f@abv.bg

Ст. експерт  Туристическо информационно обслужване

Цецка Александрова

 0720/ 67 335

 

Секретар на МКБППМН

Лазар Василев

6-22-86

lazar_nv@abv.bg

Отдел Управление на общинската собственост,
икономическо
развитие и жилищна политика
     

Началник отдел

Даринка Петкова

0720/68 209

darina@etropolebg.com

Гл. инспектор Жилищна политика и наеми

Десислава Данаилова

68 212

desislava_danailova@abv.bg

Ст. експерт Управление на собствеността

 

68 212

 

Мл. експерт фирми, транспорт и
общински пазари

Виктория Маринова

68 205

viki_2@abv.bg

Отдел Териториално и селищно устройство,
инвестиционна политика и екология
     
       

Началник отдел

инж.Мариана Петрова

68 225

m_petrova@dir.bg

Гл. инспектор Регулация кадастър и
незаконностроителство

Силвия Хартарска

68 235

syllvia92@abv.bg

Гл. инспектор

Екология, устройчиво развитие и Иновация

     

Гл. специалист Планиране, инвестиции и
строителство

Юлия Митова

68 207

y_mitova@abv.bg

Гл.специалист

кадастър и регулация

Снежана Николова

68 239

snejka64@mail.bg

Гл. специалист Регистриране на проекти
и оперативна дейност

Христина Дочева

68 250

tina7@abv.bg

Ст. специалист Градоустройство и архитектура

Любка Хаджийска

68 242

liubka.hadjieva@abv.bg

Ст. специалист

Териториално устройство

Марина Василева

68 242

rokoko_1980@abv.bg

Архитект на Община Етрополе

 

Димитър Дачев

гл.архитект

68 226

dimdachev@gmail.com

 

Отдел Европейски фондове,
проекти и програми
     

Началник отдел

     

Ст. експерт Проекти и инвест. Програми

Стефка Христова

68 252

stefi_801980@abv.bg

Ст. експерт Програми и проекти

Ива Димитрова

68 252

ivastefanova123@abv.bg

Мл. експерт Обществени поръчки, проекти
и програми Проекти и финансиране

 

68 252

 

Мл. експерт Проекти и програми

Марина Николова

68 252

nikolovamarina0@gmail.com

Мл. експерт Проекти и програми

Венцислава Василева

68 207

vencislava@etropolebg.com

Гл.специалист  Връзки с обществеността,
информация и публичност

Йоана Матеева

68 206

joanamateeva1@gmail.com

 Общински Инспекторат

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

   E-mail

и.д. Ръководител звено
Гл. Инспектор

 

0720/68 246

 

Инспектор

Пламен Н. Петков

0720/68 246

 

Инспектор

Добромир Пенков

0720/68 246

 

ДРУГИ НАЗНАЧЕНИЯ ПО ПМС

ДЛЪЖНОСТ ИМЕ ТЕЛЕФОН E-mail

Гражданска защита

Борис Стоев

68 240

0884 331582

boris_stoev@abv.bg

Обредни дейности

Николинка Иванова

68 232

etrl_grao@etropolebg.com
Редактор вестник
„Етрополски преглед
’’
Иванка Найденова

68 206

etropolski.pregled@gmail.com

Местно радио Виолета Кръстева

0720/62092

vilikrust@mail.bg

Шофьор

Валентин Фердинандов

68 244

 

Шофьор

Пламен И. Петков

68 244

 

Невъоръжена охрана

Красимир Кръстев

68 200

 

Оперативни Дежурни

 

0720/68 200

 

Военна отбрана

 Кирил Вутов

68 253