Категории

Програми

Списък документи
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2017–2020 г приета с Решение № 47 от 19.04.2017 г., Протокол № 5 Преглед
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2017 г.приета с Решение № 6 от 30.01.2017 г., протокол № 2 Преглед
ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ МЕРКИ ПО ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ приет с Решение№74 по Протокол№8 от 30.05.2017г. Преглед
ПРОГРАМАНА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕприета с Решение №74 по Протокол№8 от 30.05.2017г. Преглед
О Т Ч Е Т ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2016 г./Приет с Решение№18/28.02.2017г., Протокол №3 Преглед
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2016 г.приета с Решение № 104 от 26.04.2016 г., протокол № 9 Преглед
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 2017 – 2020 г. / приета с Решение №32 от 30.03.2017г., Протокол №4 / Преглед
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ – 2013-2016 г. / приет с Решение №32 от 30.03.2017г., протокол №4 / Преглед
Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Етрополе през 2016 година Преглед
Общинска програма за енергийна ефективност – 2009–2015 г. Преглед
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ Преглед
Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2013- 2022 Преглед
Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2013-2015 Преглед
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015 година в община Етрополе Преглед
Програма за оптимизация на училищната мрежа в община Етрополе за учебната 2012/2013 година Преглед
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета в община Етрополе за периода 2011-2013 Преглед
Програма за управление на дейностите по отпадъците от градска пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/ - гр. Етрополе Преглед
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Етрополе през 2013 г-2014 г. Преглед
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2015 ГОДИНА Преглед
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2017–2020 г. Преглед
П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА приета с Решение № 208 по Протокол№18 от 29.12.2016 г. Преглед
П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Преглед
О Т Ч Е Т ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 г. приет с Решение №10/25.01.2018 г. по Протокол №1 Преглед
П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА /приета с Решение №167/20.12.2017 г. по Протокол №16; доп. с Решение №9/25.01.2018 г. по Протокол №1 Преглед
О Т Ч Е Т НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 Г. приет с решение №3/25.01.2018 г. по Протокол №1 Преглед
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2018 г. приета с решение №4/25.01.2018 г. по Протокол №1 Преглед