Категории

Профил на купувача - Събиране на Оферти с обява

„Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Разширяване на нов гробищен парк в поземлен имот №066063, м. ”Котката”, землището на гр. Етрополе -първи етап, подобект I г – квартал 15 и подобект I е, кв. 16“

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРЕДМЕТ: „Извършване на строително-...

15 Февруари 2018   Преглед

Основни ремонти на обекти

ПРЕДМЕТ: Основни ремонти на обекти: 1. Рехабилитация на ул. „Oборище“, гр. Етрополе 2. Рехабилитация на ул. „Никола Михайлов“ / от бул.“Партизански...

16 Май 2017   Преглед

Избор на изпълнител за основни ремонти /рехабилитация/ на обекти

ПРОЦЕДУРА ПО СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за основни ремонти /рехабилитация/ на обекти: 1. Рехабилитация на ул. „Китка“,...

28 Март 2017   Преглед

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДЯ "Патиланци", гр. Етрополе"

ПРОЦЕДУРА ПО СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДЯ „Патиланци”, гр. Етрополе“ по обособени позиции...

10 Март 2017   Преглед

Избор на изпълнител на строително–монтажни работи на обекти

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Предмет: Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител на строително–монтажни работи н...

07 Ноември 2016   Преглед

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с подмярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., свързани с подготовка на заявление за подпомагане на проект

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Предмет: Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с п...

30 Август 2016   Преглед

Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Обява с предмет: „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и изда...

29 Юли 2016   Преглед

Изработване на работни проекти за обекти основни ремонти /рехабилитация/ на общински улици и пътища

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Предмет: Изработване на работни проекти за обекти основни ремонти /рехабилитация/ н...

15 Юни 2016   Преглед