Категории

Профил на купувача

Пазарни консултации - Централен градски площад

Настоящата пазарна консултация се провежда във връзка с кандидатстване на Община Етрополе с проект „Реконструкция и рехабилитация на Централен град...

21 Май 2018   Преглед

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Етрополе, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения

  ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Етрополе, свързани с изготвяне на  заявления за подпо...

25 Април 2018   Преглед

Доставка на нови автомобили по две обособени позиции

 ПРЕДМЕТ:„Доставка на нови автомобили по две обособени позиции:Обособена позиция № 1 „Доставка на нов автомобил с повишена проходимост 4x4“ Обособе...

24 Април 2018   Преглед

Доставка на горива и смазочни материали, чрез карти за безналично плащане

Доставка на горива и смазочни материали, чрез карти за безналично плащане

05 Април 2018   Преглед

Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Етрополе и почистване на местата за обществено ползване

  ПРЕДМЕТ:  “Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Етрополе и почистване на местата за обществено ползв...

22 Март 2018   Преглед

„Реконструкция на пътен мост над р. „Ябланица“ при пресичането и с ул. „Млада Гвардия

  ПРЕДМЕТ:  „Реконструкция на пътен мост над р. „Ябланица“ при пресичането и с ул. „Млада Гвардия“   № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП     КР...

22 Март 2018   Преглед

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДЯ „Патиланци

    ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.2 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:     ПРЕД...

15 Март 2018   Преглед

„Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Разширяване на нов гробищен парк в поземлен имот №066063, м. ”Котката”, землището на гр. Етрополе -първи етап, подобект I г – квартал 15 и подобект I е, кв. 16“

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРЕДМЕТ: „Извършване на строително-...

15 Февруари 2018   Преглед

Изготвяне на прединвестиционно проучване и идеен инвестиционен проект за рехабилитацията на ПСПВ – гр. Етрополе

 ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на прединвестиционно проучване и идеен инвестиционен проект за рехабилитацията на ПСПВ – гр. Етрополе” № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИС...

13 Февруари 2018   Преглед

Основен ремонт и реконструкция на улични водопроводни клонове на територията на град Етрополе

ПРЕДМЕТ: “Основен ремонт и реконструкция на улични водопроводни клонове на територията на град Етрополе“ № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП     КРА...

08 Февруари 2018   Преглед