Категории

Комисии

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Мандат 12.11.2015 – 2019г.


Състав на постоянните комисии на Общинския съвет

/Решение № 6 от 17.11.2015 г., протокол № 2, изменено с Решение № 12 от 01.12.2015 г., протокол № 3 и Решение № 61 от 25.02.2016 г., протокол № 6/
 

1. Бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси:

Председател: Володя Василев Вълов

и членове: 1. Николай Тодоров Николов

2. Янка Иванова Цветкова

3. Лъчезар Христов Лазаров

4. Цветолюб Веселинов Пенчев

 
2. Териториално и селищно устройство на общината, собственост, развитие на икономическите дейности, промишленост, транспорт, приватизация, екология, водно стопанство, гори, селско стопанство, европейски програми:

Председател: Николай Тодоров Николов

и членове: 1. Васил Стоев Василев

2. Петко Петков Петков

3. Георги Борисов Георгиев

4. Владимир Петров Александров

 
3. Здравеопазване, социални дейности, трудова заетост, работа с пенсионерите:

Председател: Янка Иванова Цветкова

и членове: 1. Васил Стоев Василев

2. Мария Стоянова Драганска

3. Георги Борисов Георгиев

4. Васил Георгиев Василев

 
4. Работа с младежта, развитие на спорта и туризма, интеграция на ромите и други малцинствени групи:

Председател: Димитър Сотиров Хаджиев

и членове: 1. Ралица Цанкова Ботева

2. Мария Стоянова Драганска

3. Васил Иванов Василев

4. Боряна Ценова Керемидска

 
5. Просвета, култура, вероизповедания:

Председател: Мария Стоянова Драганска

и членове: 1. Ралица Цанкова Ботева

2. Венета Радославова Гергова

3. Владимир Петров Александров

4. Лъчезар Христов Лазаров

 
6. Административно управление и обслужване на населението:

Председател: Петко Петков Петков

и членове: 1. Янка Иванова Цветкова

2. Володя Василев Вълов

3. Боряна Ценова Керемидска

4. Цветолюб Веселинов Пенчев