Категории

Наредби

Списък от файлове
№2 за управление на общинските горски територии собственост на Община Етрополе Преглед
№3 за организация и управление на Общинския пазар Преглед
№8 за опазване на околната среда, поддържане на чистотата и управлението на отпадъците Преглед
№10 за символите, почетните звания и почетните знаци на община Етрополе Преглед
№11 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и обектите по чл. 55 от ЗУТ на територията на община Етрополе Преглед
№12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе Преглед
№14 за пожарна и аварийна безопасност на територията на община Етрополе Преглед
№16 от 23.02.2005 г. за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и продажба на общински жилища, собственост на Община Етрополе Преглед
№17 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Етрополе /по чл. 196, ал. 5 на ЗУТ/ Преглед
№20 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Етрополе (по чл. 62, ал. 10 на ЗУТ) Преглед
№21 за прилагане на публично-частните партньорства (ПЧП) Преглед
№22 за действия при бедствия, аварии и катастрофи Преглед
№23 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях от органите на общинска администрация Етрополе Преглед
НАРЕДБА за условията и реда за записване,отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Етрополе Преглед
Р.727- АССО-21.07.2018- Наредба №4 за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества. Преглед
НАРЕДБА № 5 ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ-2015-АССО-17.01.18 Преглед
НАРЕДБА за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие Преглед
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе Преглед
НАРЕДБА №9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе Преглед
№13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Етрополе-Дело №1082 -Реш. 55 Преглед
НАРЕДБА № 18 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА-отменена с Решение №129/08.02.2019 г. на АССО по адм. дело №1085/2018 г., в сила от 02.03.2019 г. Преглед
Наредба 1 за обществения ред-Р.516-АССО Преглед
Наредба №19 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Етрополе -Решение 332 -АССО Преглед
НАРЕДБА №15 за регистрация и отглеждане на селскостопански животни в община Етрополе Преглед