Категории
Дневен ред
Дванадесето – извънредно, тържествено заседание на 10.10.2019 г. Преглед
Единадесето – редовно заседание на 10.10.2019 г. Преглед
Десето – извънредно заседание на 11.09.2019 г Преглед
Девето - редовно заседание на 21.08.2019 г. Преглед
Осмо, извънредно заседание на 13.08.2019 г. Преглед
Решения на Общински съвет
Решения на ОбС от 2019г. Преглед
Решения на ОбС от 2018г. Преглед
Решения на ОбС от 2017г. Преглед
Наредби
№2 за управление на общинските горски територии собственост на Община Етрополе
№3 за организация и управление на Общинския пазар
№8 за опазване на околната среда, поддържане на чистотата и управлението на отпадъците
№10 за символите, почетните звания и почетните знаци на община Етрополе
№11 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и обектите по чл. 55 от ЗУТ на територията на община Етрополе
№12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе
№14 за пожарна и аварийна безопасност на територията на община Етрополе
№16 от 23.02.2005 г. за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и продажба на общински жилища, собственост на Община Етрополе
№17 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Етрополе /по чл. 196, ал. 5 на ЗУТ/
№21 за прилагане на публично-частните партньорства (ПЧП)
№22 за действия при бедствия, аварии и катастрофи
№23 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях от органите на общинска администрация Етрополе
НАРЕДБА за условията и реда за записване,отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Етрополе
Р.727- АССО-21.07.2018- Наредба №4 за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества.
НАРЕДБА № 5 ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ-2015-АССО-17.01.18
НАРЕДБА за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе
НАРЕДБА №9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе
№13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Етрополе-Дело №1082 -Реш. 55
НАРЕДБА № 18 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА-отменена с Решение №129/08.02.2019 г. на АССО по адм. дело №1085/2018 г., в сила от 02.03.2019 г.
Наредба 1 за обществения ред-Р.516-АССО
Наредба №19 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Етрополе -Решение 332 -АССО
НАРЕДБА №15 за регистрация и отглеждане на селскостопански животни в община Етрополе
Наредба №20- АССО-2019
Виж всички ...