Категории
Дневен ред
Девето, редовно заседание на 25.09.2018 Преглед
Осмо, редовно заседание на 30.08.2018 г Преглед
Седмо, редовно заседание на 26.07.2018 г. Преглед
Шесто, редовно заседание на 27.06.2018 г. Преглед
Пето, редовно заседание на 25.05.2018 г Преглед
Решения на Общински съвет
Решения на ОбС от 2018г. Преглед
Решения на ОбС от 2017г. Преглед
Решения на ОбС от 2016г. Преглед
Наредби
№1 за обществения ред
№2 за управление на общинските горски територии собственост на Община Етрополе
№3 за организация и управление на Общинския пазар
№8 за опазване на околната среда, поддържане на чистотата и управлението на отпадъците
№9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе
№10 за символите, почетните звания и почетните знаци на община Етрополе
№11 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и обектите по чл. 55 от ЗУТ на територията на община Етрополе
№12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе
№13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Етрополе
№14 за пожарна и аварийна безопасност на територията на община Етрополе
№15 от 07.06.2004 г. за регистрация и отглеждане на селскостопански животни в община Етрополе
№16 от 23.02.2005 г. за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и продажба на общински жилища, собственост на Община Етрополе
№17 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Етрополе /по чл. 196, ал. 5 на ЗУТ/
№19 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Етрополе
№20 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Етрополе (по чл. 62, ал. 10 на ЗУТ)
№21 за прилагане на публично-частните партньорства (ПЧП)
№22 за действия при бедствия, аварии и катастрофи
№23 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях от органите на общинска администрация Етрополе
НАРЕДБА за условията и реда за записване,отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Етрополе
НАРЕДБА №18 2008-АССО-29.12.17 и Решение №992 на АССО за управление на общинските пътища
Р.727- АССО-21.07.2018- Наредба №4 за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества.
НАРЕДБА № 5 ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ-2015-АССО-17.01.18
НАРЕДБА за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие
Виж всички ...