Категории

ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

08 Октомври 2018 | 16:14 Прочетена: 145

Стартират „Процедури-2019г.” по  Компонент 1 за кандидатстване за работни места в централните ведомства, областните и общински администрации. Обект на програмата са: младежи до 29 ненавършени години към 19.10.2018г. включително, без трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” като безработни или заети и притежаващи образование съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за конкретното работно място.
Документи, които кандидатите задължително представят за допускане до участие в подбора:
- Заявление за кандидатстване по Програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатстват и работните места (по образец, публикуван на интернет-страницата на АЗ);

- Автобиография (Европас формат)


http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp 

(с посочване на настоящ адрес и телефон за връзка, образование, компютърна грамотност, степен на владеене на чужд(и) език (езици), ако се изисква от работодателя);

- Документ за завършено висше образование (копие от диплома или един от следните документи: уверение или академична справка, издадени от съответното висше училище). Кандидатите, завършили висше образование в чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение за признаване на придобитото висше образование от Националния център за информация и документация към МОН; 

- Документ за правоспособност (ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място).

Забележки:
- Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата
- Комплектът документи се подава в един екземпляр.

Крайният срок за подаване на документите за участие в програмата е 19.10.2018г. лично и на място в Дирекция "Бюро по труда" – Ботевград или по електронен път от страницата на Агенция по заетостта:


https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?