Категории

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ КЪМ 31.12.2017 Г.

20 Септември 2018 | 14:51 Прочетена: 461

Годишният финансов отчет отразява имущественото и финансово състояние на общината, всички факти, явления и процеси, настъпили и протекли в бюджетната организация през отчетния период. Изготвен е в изпълнение на ДДС №20/2004 г., Закона за счетоводството, ДДС №14/30.12.2013г. на МФ за прилагане на счетоводните стандарти в бюджетните организации, ДДС №06 и №07/2008г. във връзка с получаване и разходване на средства от сруктурните фондове на ЕС и от Кохезионния фонд чрез Националния фонд, както и на администрираните от Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“. Той е заключителен етап от цялостната счетоводна дейност на общината.
Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2017 г. е изготвен в съответствие с нормативните изисквания, регламентирани в Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., указанията на Министерство на финансите, поставени с ДДС №07/22.12.2017 г. 
Отчетните данни към 31.12.2017 година са разпределени за държавни и местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности. Общият отчет за касовото изпълнение включва отчетите на Общинска администрация и дванадесет второстепенни разпоредители.

             
С Решение № 3 от 30.01.2017 г., /Протокол № 2/ на   Общинския  съвет – Етрополе и приложенията към него е приет бюджета на Община Етрополе за 2017 г. в размер на 11 029 137 лв., актуализиран  с Решение № 33 от 30.03.2017 г., /Протокол № 4/, с Решение № 114/27.07.2017 г., /Протокол № 10/ на Общинския съвет- Етрополе и окончателен годишен план с Решение № 164 от 20.12.2017 год. /Протокол №17/. Актуализираният план на бюджета към 31.12.2017 г. - 12 527 373 лв., а изпълнението към 31.12.2017 г. – 11 601 395 лв. – 92,61%. В т.ч. държавни дейности: актуален план – 6 431 646 лв., изпълнение – 6 299 052 лв. – 97,94%, общински дейности – актуален план – 5 415 406 лв., изпълнение – 4 641 012 лв. – 85,70%, и дофинансиране на държавни дейности с общински приходи – актуален план – 680 321 лв., изпълнение – 661 331 лв. – 97,21%.
Общо държавните приходи за отчетния период възлизат на 6 299 052 лв. – 54,30%  от общия отчет, като в това число влизат собствени приходи – 18 440 лева, субсидии 6 212 078 лева, операции с финансови активи – /-/ 211 216 лв., временни безлихвени заеми – 171 760 лв. и трансфери – 107 990 лв.
Остатъка  от предходната година е  0 лева, а  в края на отчетния период възлиза на 240 532 лева.
Общо местните приходи към 31.12.2017 година са 5 302 343 лв. – 45,70%  от общия отчет, в т. ч. собствени приходи 4 495 953 /данъчни – 588 720 лв. и неданъчни – 3 907 233 лв./, субсидии от централния бюджет 1 5420 147 лв., получени и предоставени трансфери – /-/ 11 241 лв., временни безлихвени заеми – /-/ 206 027 лв., операции с финансови активи – /-/ 518 489 лв.
Остатъка  от предходната година е 22 491 лева,  в т.ч. по сметки в лева – 0 лв.  и 22 491 лв. по валутна сметка, а  в края на отчетния период възлиза на 0 лв. по бюджетна сметка и 30 987 лв. по валутна сметка.
Най-голям относителен дял в местните приходи имат тези от данъчни приходи, такса за битови отпадъци, такси за технически и административни услуги, приходи от наеми на имущество и приходи от концесии.
Община Етрополе провежда балансирана и справедлива местна данъчна политика. Размерите на местните данъци и такси през 2017 год. не са променяни. Предоставена е възможност за проверка на задължения за местни данъци и такса битови отпадъци по интернет на сайта на общината. Това позволява задължените лица да могат да си проверят задълженията и да платят по банков път или с пощенски запис без да идват на място. Инсталирани са и два броя ПОС устройства.
Анализ на разходите:
Разходите на Община Етрополе към 31.12.2017г. са в размер на 11 601 395 лв. Извършените разходи са основно в сферата на образованието. За 2017 г. те възлизат на 5 345 484 лв. или 46% от разходите по функции. Останалите разходи са разпределени както следва:
•    Общи държавни служби – 1 463 293 лв. – 13%
•    Отбрана и сигурност – 178 660 лв. – 2%
•    Здравеопазване – 703 673 лв. – 6%
•    Почивно дело, култура, вероизповедание - 996 009 лв. – 8%
•    Социални дейности – 941 972 лв. – 8%
•    Жилищно строителство и БКС – 1 355 048 лв. – 12%
•    Икономически дейности и услуги – 518 710 лв. – 4%
•    Разходи, некласифицирани в други функции – 98 546 лв. – 1%

До финансирането на делегирани от държавата дейности с местни приходи за отчетния период е в размер на 661 331 лева.
Просрочените вземания от неплатени в срок задължения към общината в края на отчетния период възлизат на 355 617 лева. Размера на просрочените вземания се формира от  не събрани наеми по договори за помещения, терени и жилища, както и не събрани стари вземания от местни данъци. Просрочени задължения към 31.12.2017 год. няма.


Изпълнение на инвестиционната програма:

Отчетът на инвестиционната програма е структуриран в две части: „Отчет на основни ремонти и придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи” и „Отчет на текущите ремонти”.
Инвестиционната програма е изпълнена в размер на 561 036 лв., като източниците на финансиране са целева субсидия от ЦБ в размер на 351 370 лв., преходен остатък от 2016 год. – 28 059лв., средства от собствени приходи в размер на 180 812 лв. и средства от европейски фондове в размер на 795 лв.
Разходите за текущи ремонти са в размер на 379 598 лв. от собствени приходи – 95,63% от утвърдения план.

Справка за проекти
През 2017 г. на територията на Община Етрополе са изпълнени следните проекти:
1.    „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа“
Стойност на проекта - 262 000 лв.
Проектът е финансиран със средства от републиканския бюджет.
Дейности по проекта:
-    Извършена рехабилитация на ул. „Оборище“, гр. Етрополе.
-    Извършена рехабилитация на ул. „Никола Михайлов“ /от бул. „Партизански“ до бул. „Руски“/, гр. Етрополе.
-    Извършена рехабилитация на ул. „27-ми ноември“ /от бул. „Партизански“ до бул. „Руски“/, гр. Етрополе.
-    Извършена рехабилитация на ул. „Георги Бенковски“, с. Брусен.
2.    „Благоустрояване на централната градинка пред Кметството в с. Рибарица, община Етрополе“
Стойност на проекта – 10 000 лв.
Проектът е финансиран по Национална кампания „За чиста околна среда“
Дейности по проекта:
-    Почистена и облагородена централната градинка пред Кметството в с. Рибарица, община Етрополе
3.    „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване към Домашен социален патронаж, гр. Етрополе - алтернатива за достоен и независим живот”
Стойност на проекта- 499 000 лв.
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Дейности по проекта:
-    Извършен ремонт и доставено оборудване и обзавеждане за сградата на Домашен социален патронаж, гр. Етрополе.
-    Доставен специализиран автомобил за хора с увреждания.
-    Предоставени услуги, в т.ч. услугата „Личен асистент“, медицински грижи, рехабилитатор и психолог, на общо 90 потребители, от които 9 деца с увреждания, 16 лица до 65-годишна възраст с трайни увреждания и 65 лица над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване.
4.    „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2020 г. на територията на община Етрополе“
Стойност на проекта- 226 000лв.
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Храни и/или основно материално подпомагане“
Дейности по проекта:
-    Осигуряване на топъл обяд (всеки ден от понеделник до петък) за 100 потребители на територията на община Етрополе.
5.    „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Етрополе“
Стойност на проекта- 1 962 000 лв.
Проектът е финансиран по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Дейности по проекта:
-    През 2017 г. са въведени мерки за енергийна ефективност в два блока на територията на гр. Етрополе: Блок 12 - „Елаците“ в кв. 20 и Блок 1 в кв. 132.
   Проектите, изпълнявани от второстепенни разпоредители, са в сферата на образованието. По проект „Училищен плод”, финансиран от ДФ”Земеделие” изразходваната сума през 2017 год. е в размер на 1 922 лв. Проекти, които се финансират от УО към МОН са: „Наука и образование за интелигентен растеж ”, „Твоят час” и проект „Коменски”. Размера на изразходваните средства през 2017 год. е в размер на 159 944 лв.
Към 31.12.2017 год. общината има две извънбюджетни сметки и една валутна сметка. 
Общината е получила средства от НФ за изпълнение на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси”,  и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” в размер на 359 479 лв., временни безлихвени заеми – 59 571 лв., друго финансиране – /-/ 29 555 лв., преходен остатък от миналата година 65 672 лв., разходи в размер на 422 202 лв., остатък към края на периода 32 965 лв., средства от европейския съюз – ДЕС по програма „Коменски“ в размер на 4 888 лв.,  друго финансиране – 6 260 лв., разходи в размер на 11 148 лв. и от ДФ „Земеделие” средства в размер на 27 226 лв., временни безлихвени заеми – /-/ 25 304 лв., преходен остатък от миналата година 55 607 лв., разходи в размер на 1 922 лв., остатък към края на периода 55 607 лв.
През отчетния период е функционирала една набирателна сметка: за временно съхраняване на чужди средства от внесени гаранции за участие в търгове и гаранции за изпълнение и остатъка към 31.12.2017г. е в размер на 45 658 лв.
           Община Етрополе ще продължи да полага усилия във връзка с усвояване на финансов ресурс, предоставян от Европейския съюз, да подготвя качествени проекти за финансиране по ОП „Околна среда”, „Регионално развитие”, „Човешки ресурси”, „Програма за развитие на селските райони” с цел подобряване на инфраструктурата на селищната система. Ефективното използване на средствата от европейските фондове предлага възможност за решаване на проблеми, като: асфалтиране на улици, изграждане и реконструкция на     водопроводна мрежа, саниране на сгради общинска собственост.    

Отчет на общинския дълг към 31.12.2017 год.
Годишният отчет за състоянието на общинския дълг и на дълга по чл.8а от ЗОД на Община Етрополе към 31.12.2017 г.  е изготвен на основание  чл.9 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и  отчитане на общинския бюджет и е неразделна част от Отчета за касово изпълнение на  бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на  Община  Етрополе за 2017 г.
Всички обстоятелства по възникването и управлението  на общинския дълг се  вписват в Централния  регистър на  общинския дълг, който е създаден  и се поддържа  в Министерство на финансите.
Към 31.12.2017 год. Община Етрополе има два кредита към Фонд ФЛАГ в размер на 3 280 517 лв. с остатъчен размер на дълга 2 009 251 лв. Към 31.12.2017 год. общината има разрешен кредит-овърдрафт от ЦКБ АД, клон Етрополе в размер на 500 000 лв., който е със срок на погасяване 24.07.2018г. Изплатени са лихви по кредити в размер на 98 547 лв.
Търговските дружества с общинско участие в капитала нямат поети дългове и издадени гаранции в периода 01.01.2017 г.- 31.12.2017 г. 
Община Етрополе приключи финансовата година с изпълнени фискални правила и показатели на Закона за публичните финанси, гарантиращи финансова стабилност и устойчивост на общинските финанси.  Изпълнението на бюджета на община Етрополе за 2017 г. се характеризира с публичност и прозрачност на дейностите и балансирано и ефективно разходване на финансовите ресурси при запазена бюджетна стабилност.
В потвърждение на гореказаното е и получения на 15.08.2018 г. в община Етрополе проект на одитен доклад на Сметна палата, в който палатата изразява мнение, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за консолидираното финансово състояние на община Етрополе към 31.12.2017 г. и поради това не се изисква модификация на одитното мнение /заверка без резерви/.

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?