Категории

РЕШЕНИЯ НА СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕТРОПОЛЕ

27 Юли 2018 | 14:42 Прочетена: 177

На провелото се 7-мо редовно заседание на Общински съвет – Етрополе , по уважителни причини отсъстваха  Васил Стоев, Николай Николов и Владимир Александров. Промени в дневния ред не бяха направени.
Първа точка от дневния ред бе приета с 14 гласа „за“ относно изменение и допълнение на Решение №1/25.01.2018 г., Протокол №1 на Общинския съвет – Етрополе, изменено и допълнено с Решение №26/29.03.2018 г., Протокол №3, изменено и допълнено с Решение №96/27.06.2018 г., Протокол №6.
Точка две от дневния ред също бе приета единодушно относно включване на СУ „Христо Ясенов“ – град Етрополе в Списъка на средищните градини и училища за учебната 2018/2019 година. С това предложение се възлага на Кмета на Общината да внесе мотивирано предложение в Министерство на образованието и науката в срок до 10 септември 2018г. Основните мотиви са: на учениците от 1 до 7 клас е осигурена целодневна организация на учебния ден, за учениците на целодневна организация се осигурява обедно хранене, осигурява се транспорт до селата Брусен, Лъга, Ямна, Рибарица и Бойковец, като в училището се обучават 24 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище.
Точка три от дневния ред бе приета с 14 гласа „за“ относно Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година. В Раздел IV – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“ към т. 4.4 „Прекратяване на собственост между Община Етрополе и физически и юридически лица, чрез продажба на общинските части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улица или други общински имоти/“ се добавя: „4.4.7. Реална част в размер на 31 / тридесет и един/ кв.м. от УПИ IV – 263, находящ се в кв. 9 по подробния устройствен план на с. Рибарица, целият с площ от 2408 кв.м.
Четвърта точка от дневния ред бе приета с 13 гласа „за“ и един глас „въздържал се“ (Васил Георгиев от ПП БСП) относно Разпореждане с имот – частна общинска собственост Имот №641.5, местност „Баш Самоков“, землище град Етрополе. ОбС – Етрополе дава съгласие да се извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 1151/11.06.2012 г.
Точка пет от дневния ред бе приета с 11 гласа „за“, 2 гласа „въздържал се (Васил Георгиев и Лъчезар Лазаров от ПП БСП) и 1 глас „против“ (Цветолюб Пенчев от ПП БСП) относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Цано Стоянов Христов, начин на трайно ползване "пасище, мера", находящ се в местност "Иванчовец", землище гр.Етрополе.
С предложението по т.6 се гласува и прие Отчет за изпълнение Решенията на Общински съвет- Етрополе за периода 01.01.2018г.до 30.06.2018г. В отчетния период са взети общо 98 решения, от които не изпълнени-5, в процес на изпълнение-4, изпълнени от ОбА-88 и касаещи дейности на ОбС Етрополе-1.Във връзка с дебатите по тази точка стана ясно, че е в процес на изпълнение предходно решение да поставяне на паметна плоча на проф.д-р Ал.Герчев на входа на болницата в Етрополе, като най-вероятен срок е месец септември 2018г.
Точките от 7 до 10 бяха приети единодушно относно предоставяне на парична помощ на хора в нужда Снежана Николова, Веселка Стаменова, Пенка  Крумова и на Евгения  Василева.

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?