Категории

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

26 Януари 2018 | 13:15 Прочетена: 297

На 25 януари Общински съвет – Етрополе проведе своето 1-во редовно заседание за 2018 година. Заседанието се проведе с 16 общински съветника, тъй като отсъстваше г-н Васил Нинов (от ПП БСП), а промени в дневния ред не бяха направени.
Първа точка от дневния ред бе приета с 10 гласа „за“ и 5 гласа „против“ (Владимир Александров, Васил Иванов, Боряна Керемидска, Лъчезар Лазаров и Цветолюб Пенчев от групата но ПП БСП). Общата стойност на бюджета 2018 година е в размер на 12 543 028 лв.


Приходи за 2018 г. -    12 543 028 лв.
-    Държавни приходи          6 812 554 лв.
-    Местни приходи               5 730 474 лв.


Разходи за 2018 г.-   12 543 028 лв.
 Разходи за държавни дейности                          6 812 554 лв.
-     Разходи с общински характер                            5 094 474 лв.
- Дофинансиране на държавни дейности                 636 000 лв.

Втора точка от дневния ред бе приета с мнозинство относно Приемане на Общински план за младежта за 2018 година. В изплнение на разпоредбите на чл.15 и чл. 16 от Закона за младежта ежегодно се изготвя и приема от Общинския съвет годишен план за младежта за текущата година, който определя целите и приоритетите на общинската политика за младите хора в съответствие със Закона за младежта и Националната стратегия за младежта 2016 – 2020 г. Предвидените дейности  в плана са насочени към подрастващите и младите хора в Общината – неорганизирани или организирани, в различни структури на възраст от 14 г. /навършени/ до 29 г., без оглед на тяхната расова етническа, национална, социална и културна принадлежност.
Следващата точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2017 година. Отчета е във връзка с изпълнението на заложените дейности за Общинската програма за закрила на детето за 2017 г., предприетите мерки от страна на органите по закрила на детото, както и от други ангажирани партньори като ведомства и институции. В отчета е напрвен преглед на планираните индикатори и тяхното изпълнение, отчетена е степента, в която извършените дейности през годината отговарят на цялостната политическа рамка и на потребностите на целевите групи. Постигнатите резултати за 2017 година са: намаляване броя на децата, постъпващи в специализираните институции; реинтегриране на деца в биологично, осиновително, приемно семейство и в семейство на близки и роднини; социално включване на деца с трайни увреждания в обществения живот; пълно обхващане на децата със специални образователни потребности; намаляване на броя на децата, отпаднали от училище; намаляване броя на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; повишаване информираността и ангажираността на обществеността по правата на децата и превантивните мерки за недопускане нарушаването им; развита междуинституционална мрежа от услуги и междуинституционално сътрудничество при грижите и услугите за деца в риск; разкриване на нови, алтернативни социални услуги в общината за подкрепа на деца и семейства в риск; повишаване здравната култура на децата; преодоляване дискриминацията на децата, основана на етнически произход, способности и социален статус; интегрирано образование на децата от етнически малцинства;  изградена система от мониторинг върху спазване правата на децата; ангажиране на децата с творчески и спортни дейности, възстановяващи нормалното детство и достъп до професионална подготовка.
Точка четири от дневния ред бе приета с мнозинство относно Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 година.  Приоритетни области: създаване и поддържане на безопасна и здравословна среда, която да гарантира физическото, психическото и социалното развитие на детето; проява на разбиране и уважение към всяко дете; ефективна работа по превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции; приемна грижа за деца – намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции и тяхната реинтеграция в биологични/осиновители семейства; осигуряване подкрепа на детето при изразяване мнението му по всички въпроси, касаещи правата и интересите му; недопускане дискриминация на децата, основана на етнически произход, религия, пол, език, способности, социален статус, поведение; грижа за деца с увреждания, чрез създаване и предоставяне на подходящи социални услуги в общността; превенция на противообществени прояви; повишаване на ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация; превенция попадението на децата улицата, както и включването им в най – тежки форми на детски труд; социално включване и развитие на интегрираното обучение и осигуряване на равен достъп на равен достъп до качество на образованието на децата и учениците със специални образователни потребности.
Пета точка от дневния ред Приемане на Списък за броя, вида и местонахождението на общинските жилища по предназначение за 2018 година. Общия брой на жилищата е 60 броя.
Единодушно бе приета точка 6 относно Продажба на общинско жилище от фонд „Жилища за продажба“.
Общински съвет – Етрополе взе решение относно Управление на имот – частна общинска собственост, находящ се на партерния етаж в жилищен блок „27 ноември“, кв. 73 по ПУП на град Етрополе.
С 16 гласа „за“ се взе Решение относно Определяне на общински пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване.
Точка 9 от дневния ред бе приета с мнозинство относно Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година.
Прие се и отчета за състоянието на общинска собственост и резултатите от нейното управление през 2017 година.
Точка 11 също бе приета Допускане изменение на действащия подобрен устройствен план на град Етрополе в частта на имоти пл. №3240 и №3241, кв. 178.
Прието бе предложение относно Предложение за съгласие за изработване на проект за изменение да подробен устройствен план на с. Бойковец в частта на кв.36, УПИ I-173 и II- 173.
Точките 13, 14, 15, 16, 17 и 18 бяха приети единодушно относно отпускане на парична помощ.

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?