Категории

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

01 Октомври 2020 | 14:41 Прочетена: 60

 

На 29-ти септември в малкия салон на НЧ „Тодор Пеев-1871“ се проведе дванадесетото заседание на Общински съвет – Етрополе. От заседанието по уважителни причини отсъстваха Мила Манчева и Владимир Александров. Промени в дневния ред бяха направени, като се прие добавянето на две допълнителни точки.

 

Първа точка от дневния ред относно Отчет на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2019 г. бе приета с 15 гласа „за“. Отчета на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2019 г., в размер на 16 663 903 лв.

 

Точка втора от дневния ред бе приета с 11 гласа „за“ и 4 гласа „въздържал се“ относно Проект на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти – общинска собственост и за финансово подпомагане на спортната и спортно-туристическата дейност на територията на Община Етрополе. Промени в Наредбата бяха направени по чл.9,чл. 27 и чл. 31. Основен приоритет на общината е насърчаване на физическото възпитание и спорта, и създаването на условия за системно практикуване на физически упражнения и спорт. Всяка година Община Етрополе предоставя финансова помощ за дейността на туристически дружества, спортни клубове и развитието на спорта за всички с цел подпомагане и популяризиране на спорта, както и организиране на масови спортни прояви сред подрастващите жители на общината.

 

Следващата точка от дневния ред бе приета единодушно относно Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти– общинска собственост през 2020 година. С това Решение се приема следното: § 1. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.2. „Имоти – частна общинска собственост“, с които общината има намерение да извърши продажба, без провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавят нови подточки, както следва:

 

            „4.2.4. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – 698, квартал 69 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 472 /четиристотин седемдесет и два/ кв.м., актуван с АЧОС № 388/19.03.2002 г., вписан в Служба по вписванията под № 158, том 2, вх. Рег. № 444, н.дело 328, партида1305 от 20.08.2009 г.,

 

            4.2.5.  Част в размер на 402  /четиристотин и два/ кв.м. от урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVII – 687, квартал 72 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 485 /четиристотин осемдесет и пет/ кв.м., актуван с АЧОС № 879/25.11.2010 г.,вписан в Служба по вписванията под № 17, том 3, вх. Рег. №608, партида 2460 от 22.12.2010 г.,

 

            4.2.6. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – 1697, квартал 166 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 632 /шестстотин тридесет и два/ кв.м., актуван с АЧОС № 463/25.04.2002 г., вписан в Служба по вписванията под № 170, том 2, вх. Рег. №456, н. дело № 340, партида 1317 от 20.08.-2009 г.“

 

            § 2. В Раздел IV – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.4. „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически , чрез продажба на общинските части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински имоти/“, се добавят нови подточки, както следва:

 

            „4.4.13. Поземлен имот без пл. № в размер на 47 /четиридесет и седем/ кв.м. придаваемо място, представляващо реална част от УПИ VIII – 139, квартал 18 по подробния устройствен план на с. Рибарица, целият с площ от 949 кв.м., актуван с АОС № 3127/28.08.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. Рег. № 559 от 01.09.2020 г., Акт №184, том 2, имотна партида 11264,

 

            4.4.14. Поземлен имот без пл. № в размер на 2 /два/ кв.м. придаваемо място, представляващо реална част от УПИ VI – 131, квартал 8 по подробния устройствен план на с. Малки Искър, целият с площ от 1195 кв.м., актуван с АОС № 3129/03.09.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. Рег. № 574, Акт № 195, том II, Имотна партида: 11279 от 08.09.2020 г.  

 

Точка четири от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ I-884, квартал 91 по ПУП на гр. Етрополе.

 

Следващата точка от дневния ред бе приета с мнозинство относно Допускане изменение на подробния устройствен план на село Бойковец в частта на кв.2.

 

С мнозинство се прие и следващата точка относно Допускане на изменение на действащия ПУП-План за улична регулация (ПУР) на улица с о.т. 107-108-109-113 и план за регулация (ПР) за УПИ /парцели/ I, II1767, III1768 и IV1769 в кв. 46 и УПИ /парцели/ IX1780, X1781 и  XI1782 в кв.45 по плана на гр. Етрополе.

 

С 15 гласа „за“ бе приета точката относно Издаване на Запис на заповед от Община Етрополе в полза на Министерство на околната среда и водите, обезпечаваща авансово плащане по Договор за БФП № BG16M1OP002-2.009-0037-C01 за проект „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в Община Етрополе“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“.

 

По точките 9, 10, 11, 12 и 13 / допълнителна/ бе прието единодушно решение за предоставяне на парична помощ на лица в нужда.

 

Допълнителната 14-та точка от дневния ред Предложение от групата общински съветници на ПП ГЕРБ бе приета с 11 гласа „за“ и 4 гласа „въздържал се“ /Боряна Керемидска, Ивайло Георгиев, Надя Павлова и Лъчезар Лазаров от групата на ПП БСП/ относно определяне на основната месечна работна заплата на Кмета на община Етрополе.

 

 

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?