Категории

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ Дванадесето редовно заседание на 29.09.2020 г.

21 Септември 2020 | 13:56 Прочетена: 87

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

 

 

 

Дванадесето редовно заседание

 

на  29.09.2020 г. /вторник/ от 17.30 часа

 

в Малкия салон на Народно читалище „Т. Пеев - 1871”втори етаж,

 

при следния

 

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 

 

1.   Предложение относно: Отчет на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2019 г., ВхОБС-223/20.08.2020 г. 

 

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

 

 

 

2.   Предложение относно: Проект на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти – общинска собственост и за финансово подпомагане на спортната и спортно-туристическата дейност на територията на Община Етрополе,  ВхОБС-251/17.09.2020 г. 

 

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

 

 

 

           3. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти– общинска собственост през 2020 година, ВхОБС-238/15.09.2020 г. 

 

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

 

 

 

            4. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ I-884, квартал 91 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-239/15.09.2020 г. 

 

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

 

 

 

5. Предложение относно: Допускане изменение на подробния устройствен план на село Бойковец в частта на кв.2, ВхОБС-237/15.09.2020 г.

 

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

 

 

 

6. Предложение относно: Допускане на изменение на действащия ПУП-План за улична регулация (ПУР) на улица с о.т. 107-108-109-113 и план за регулация (ПР) за УПИ /парцели/ I, II1767, III1768 и IV1769 в кв. 46 и УПИ /парцели/ IX1780, X1781 и  XI1782 в кв.45 по плана на гр. Етрополе,  ВхОБС-242/15.09.2020 г.

 

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

 

 

 

7. Предложение относно: Издаване на Запис на заповед от Община Етрополе в полза на Министерство на околната среда и водите, обезпечаваща авансово плащане по Договор за БФП № BG16M1OP002-2.009-0037-C01 за проект „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в Община Етрополе“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“  ВхОБС-241/15.09.2020 г. 

 

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

 

 

 

8. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Станка Кръстева Христова, ВхОБС-246/17.09.2020 г. 

 

Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе

 

 

 

            9. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Боян Христов Ботев, ВхОБС-247/17.09 .2020 г.   

 

Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе

 

 

 

10. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Милена Валентинова Иванова, ВхОБС-248/17.09.2020 г. 

 

Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе

 

                                                

 

      11.  Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Цецка Пенчева Йотова, ВхОБС-249/17.09.2020 г. 

 

Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе

 

 

 

      12. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Атанаска Василева Иванова, ВхОБС-250/17.09.2020 г. 

 

Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе

 

 

 

 

 

Марин Маринов:  /п/      

 

 Председател на Общинския съвет

 

 

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?