Категории

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ Десето редовно заседание на 28.07.2020 г.

22 Юли 2020 | 19:46 Прочетена: 93

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

  

Десето редовно заседание

на  28.07.2020 г. / вторник / от 17.30 часа

в Малкия салон на Народно читалище „Т. Пеев - 1871”втори етаж,

при следния

  

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

            1. Предложение относно: Приемане на отчет за изпълнение на Решенията от Общински съвет – Етрополе за периода 01.01.2020 година до 30.06.2020 година, ВхОБС-191/21.07.2020г. 

Вносител: Росица Христова – За Кмет на Община Етрополе /съгласно Заповед №РД-15-361/20.07.2020 г./

 2.   Предложение относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Етрополе за периода  06.11.2019-30.06.2020 г.,  ВхОБС-178/17.07.2020 г. 

Вносител: Марин Маринов- Председател на Общинския съвет

              3. Предложение относно: Обсъждане и приемане доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2019 г. на читалищата на територията на Община Етрополе , ВхОБС-192/21.07.2020 г.                                     

ВносителМарин Маринов- Председател на Общинския съвет

             4. Предложение относно: Ново обсъждане на Решение №114 от 30.06.2020 г. на   Общински съвет -Етрополе, /Протокол №9/, относно безвъзмездно предоставяне на част от спортен обект общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „Професионален футболен клуб ЧАВДАР“, ВхОБС-193/21.07.2020 г.      

Вносител: Марин Маринов- Председател на Общинския съвет

            5. Предложение относно:  Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година,  ВхОБС-184/21.07.2020 г. 

Вносител: Росица Христова – За Кмет на Община Етрополе /съгласно Заповед №РД-15-361/20.07.2020 г./

 6. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост,  продажба на имот  44313.83.58, находящ се в землището на с. Лопян

 , ВхОБС-185/21.07.2020 г. 

Вносител: Росица Христова – За Кмет на Община Етрополе /съгласно Заповед №РД-15-361/20.07.2020 г./

 7. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, УПИ VI – 39, квартал 19 по ПУП на с.Рибарица , ВхОБС-186/21.07.2020 г.

Вносител: Росица Христова – За Кмет на Община Етрополе /съгласно Заповед №РД-15-361/20.07.2020 г./

 8. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, УПИ ХI – 197, квартал 16 по ПУП на с. Рибарица,  ВхОБС-187/21.07.2020 г.

Вносител: Росица Христова – За Кмет на Община Етрополе /съгласно Заповед №РД-15-361/20.07.2020 г./

 9. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, УПИ VI – 238, квартал 9 по ПУП на с.Ямна,  ВхОБС-188 21/.07.2020 г. 

Вносител: Росица Христова – За Кмет на Община Етрополе /съгласно Заповед №РД-15-361/20.07.2020 г./

 10. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ ХII – 477, квартал 47 по ПУП на с. Лопян, ВхОБС-189/21.07.2020 г. 

Вносител: Росица Христова – За Кмет на Община Етрополе /съгласно Заповед №РД-15-361/20.07.2020 г./

 11. Предложение относно: Разпореждане с имоти - Прекратяване на съсобственост върху имот между Община Етрополе и физическо лице чрез замяна, по реда на чл 36,  ал. 1, т.4 от ЗОС,УПИ ХII - 360, кв. 28 по ПУП на с. Бойковец, ВхОБС-190/21.07.2020 г.   

Вносител: Росица Христова – За Кмет на Община Етрополе /съгласно Заповед №РД-15-361/20.07.2020 г./

 12. Предложение относно: Кандидатстване на ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ за получаване на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за проект: „Основни ремонти (реконструкция) на канализационни клонове на гр. Етрополе, община Етрополе“, ВхОБС-182/20.07.2020 г. 

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

 13. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Маргарита Стоянова Иванова, ВхОБС-179/17.07.2020 г.

Вносител: Марин Маринов- Председател на Общинския съвет

            14. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Искра Лазаринова Георгиева, ВхОБС-180/17.07.2020 г.

Вносител: Марин Маринов- Председател на Общинския съвет

  

Марин Маринов:  /п/      

 Председател на Общинския съвет

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?