Категории

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ Девето редовно заседание на 30.06.2020 г.

23 Юни 2020 | 16:40 Прочетена: 64

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

 

 Девето редовно заседание 

 

 на  30.06.2020 г. / вторник / от 17.30 часа

 

в Малкия салон на Народно читалище „Тодор Пеев-1871“

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 

            1. Предложение относно:  Проект на Наредба №9 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Етрополе, ВхОБС-163/22.06.2020г.

 

2.   Предложение относно: Приемане на Програма за енергийна ефективност – Стратегия и план за обновяване на публичния сграден фонд на община Етрополе до 2030г.,  ВхОБС-140/08.06.2020 г. 

 

ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

 

 

             3. Предложение относно:  Изменение и допълнение на Решение №29/29.01.2020 г., Протокол №4 на Общински съвет-Етрополе, ВхОБС-156/18.06.2020 г. 

 

ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

           4.Предложение относно:  Удължаване договора за управление на Управителя на „МИР-И” ЕООД, ВхОБС-147/16.06.2020 г. 

 

ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

 

           5. Предложение относно:  Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година,  ВхОБС-157/18.06.2020 г. 

 

ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

           6. Предложение относно: Възмездно придобиване на право на собственост от Община Етрополе върху поземлен имот с идентификатор 27632.66.50, ВхОБС-148/16.06.2020 г. 

 

ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

            7. Предложение относно:  Възмездно придобиване на право на собственост от Община Етрополе върху поземлен имот с идентификатор 27632.66.51, ВхОБС-149/16.06.2020 г.

 

Вносител: Марин Маринов- Председател на Общинския съвет

 

   8. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост Продажба на поземлен имот с идентификатор №27632.62.56, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Турски гробища”,  ВхОБС-150/16.06.2020 г.

 

ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

 

9. Предложение относно:  Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение за аптека, находящо  се на първия етаж в  Жилищен блок № 1, УПИ II – „За жилищно строителство”, кв. 90 по подробния  устройствен план на гр. Етрополе,  ВхОБС- 151/16.06.2020 г. 

 

ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

 

10. Предложение относно:  Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост, предсавляващ: Дневен детски център, ВхОБС-158/18.06.2020 г. 

 

ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

 
 

11. Предложение относно:  Безвъзмездно предоставяне  на част от спортен обект общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „Професионален футболен клуб ЧАВДАР” , ВхОБС-162/19.06.2020 г.   

 

ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

 

 

12. Предложение относно:  Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ X – 815, квартал 47 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-152/16.06.2020 г. 

 

ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 
 

            13. Предложение относно:  Даване на съгласие за изменение на подробния устройствен план на град Етрополе в частта на поземлен имот пл. №3094, срещу кв. 18, улица с о.т. 76-73 и улично озеленяване  ВхОБС-154/17.06.2020 г. 

 

ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

    

14. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Рада Велчева, ВхОБС-160/19.06.2020 г.

 

Вносител: Марин Маринов- Председател на Общинския съвет

 
 

           15. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Ценка Добринова, ВхОБС-161/19.06.2020 г.

 

Вносител: Марин Маринов- Председател на Общинския съвет

 

 
 

Марин Маринов:  /п/      

 

 Председател на Общинския съвет

 

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?