Категории

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ шесто редовно заседание на 26.03.2020 г

20 Март 2020 | 13:38 Прочетена: 183

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

 Шесто редовно заседание 

 на  26.03.2020 г. / четвъртък / от 17.30 часа

 в Многофункционалната зала на Народно читалище „Т.Пеев-1871”-първи етаж

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

             1. Предложение ВхОБС-76/19.03.2020 г., относно: Проект на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Етрополе 

                           ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

            2. Предложение ВхОБС-73/19.03.2020 г., относно: Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Етрополе до 2022 г.

                          ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

            3. Предложение ВхОБС-74/19.03.2020 г., относно: Изпълнение на т. XVIII, 2 от Решение №29 от 29.01.2020 г. /Протокол №4/ на Общинския съвет Етрополе

                          ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

            4. Предложение ВхОБС-75/19.03.2020 г., относно: Одобряване на бюджетна прогноза 2021-2023 год.

                          ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

            5. Предложение ВхОБС-78/20.03.2020 г., относно: Изменение на Решение №81 от 29.03.2016 г.,  Протокол №7 на ОбС-Етрополе

                          ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

            6. Предложение ВхОБС-79/20.03.2020 г., относно: Прекратяване на Договор РР-58/13.12.2012 г. за учредяване безвъзмездно право на строеж върху недвижим имот – общинска собственост, сключен между Община Етрополе и Сдружение с нестопанска цел” Спортно дружество Етрополе”

                          ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

      7. Предложение ВхОБС-69/18.03.2020 г., относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година

                          ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

            8. Предложение ВхОБС-65/18.03.2020 г., относно: Приемане на Списък за броя, вида и местонахождението на общинските жилища по предназначение за 2020 година

                          ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

            9. Предложение ВхОБС-68/18.03.2020 г., относно: Приемане на отчет за изпълнение на Решенията от Общинския съвет – Етрополе за периода от 01.07.2019 година до 31.12.2019 година

                                   ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

10. Предложение ВхОБС-66/18.03.2020 г., относно: Определяне нов състав на  местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

                          ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

       11. Предложение ВхОБС-67/18.03.2020 г., относно: Управление на имот – частна общинска собственост, находящ се на първия етаж в жилищен блок №1, УПИ II – „За жилищно строителство”, квартал 90 по подробния устройствен план на гр. Етрополе

                          ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

12. Предложение ВхОБС-64/17.03.2020 г., относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ I-361, 362, квартал 56 по ПУП на гр. Етрополе

                          ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

13. Предложение ВхОБС-70/18.03.2020 г., относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ XIV-201, квартал 14 по ПУП на с. Ямна

                          ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

14. Предложение ВхОБС-61/13.03.2020 г., относно: Допускане изменение на подробния  устройствен план на  град  Етрополе в частта на кв. 11

                          ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

  15. Предложение ВхОБС-77/19.03.2020 г., относно: Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешаване изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот  с идентификатор 27632.210.38(№210038), находящ се в местност „Равнището”, землище на гр. Етрополе

                          ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

           16. Предложение ВхОБС-71/18.03.2020 г., относно: Кандидатстване на Община Етрополе за получаване на финансиране от Фонд „Социална закрила“ 2020г.

                           ВносителДимитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

            17. Предложение ВхОБС-72/18.03.2020 г., относно: Приемане на информация за постигнати резултати от дейността на РУ Етрополе през 2019 г.

                                   Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе

 

 Марин Маринов:  /п/      

 Председател на Общинския съвет

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?