Категории

З А П О В Е Д № РД – 15 – 129/13.03.20г.

13 Март 2020 | 18:26 Прочетена: 158

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение на Народното събрание от 13.03.2020 за обявяване на извънредно положение на територията на Република България, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с  разпространението на епидемията от COVID-19

 

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

I.     Отменям  Заповед № РД-15-128 /13.03.2020 г. на Кмета на Община Етрополе.

II. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Етрополе до 29.03.2020 г.

1.    Преустановят се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.

2.    Преустановят се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата и другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3.    Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4.    Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5.    Преустановява се провеждането на всякакъв вид мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (театри, концерти, музеи, спортни, фитнес-зали и др.).

6.    Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

7.    Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, както и свижданията във лечебни заведения.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на жителите на Община Етрополе, чрез публикуване на интернет страницата на Община Етрополе и местните медии.

            Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично.

 

 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:/п/

Кмет на Община Етрополе

 

 

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?