Категории

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕТРОПОЛЕ

30 Януари 2020 | 17:55 Прочетена: 109

 

На 29 януари от 17.30 часа се проведе заседание на Общински съвет – Етрополе. По уважителни причини от заседанието отсъстваше Кристина Димитрова. Към предварителния дневен ред бе добавена допълнително точка относно Учредяване право на преминаване, прокарване на кабелна линия 20 kV за изграждане на обект „Външно електрозахранване 20 кV и БКТП 1250 kVA на обект „Фабрично заводска сграда и склад /предприятие за дървопреработка/“, преминаваща през поземлен имот общинска собственост, находящ се в землището на гр. Етрополе.

Първа точка от дневния ред бе приета единодушно относно Приемане на бюджета на Община Етрополе за 2020 година. По предложението се изказа Венета Гергова и Владимир Александров. Приходната част е в размер на 15 896 936 лв. и разходна част в размер на 15 896 936 лв.

Втора точка бе приета с 16 гласа „за“ относно Приемане на Програма за управление на Община Етрополе  (мандат 2019-2023 г.).  Основните задачи в Програмата са: 1. Планиране и разходване на публичните средства по приоритети: инфраструктура и благоустрояване, образование, екология, култура, здравеопазване, спорт, туризъм и социални дейности; 2. Активно усвояване на европейските средства за реализацията на проекти при упражняване на строг контрол върху качеството на изпълнение и гарантиране на устойчивост и постигане на европейски стандарти; 3. Ефективно управление на общинска собственост; 4. Реализиране на успешни и прозрачни форми на партньорство с бизнеса и създаване на условия за нови частни инвестиции; 5. Активно партньорство с държавата и успешните общини в страната. Основната цел е обединяване на наличните и привличане на нови ресурси за превръщане на Община Етрополе в модерна община, привлекателна за младите хора; успяващ икономически район – предпочитано място за развитие на бизнеса и туризма; по – добро място за живеене със съответстваща образователна, здравна и социална среда. Приоритетите в Програмата са: подобряване жизнения стандарт на населението. Изграждане и поддържане на модерна, надеждна и адекватна на потребностите общинска инфраструктура и опазване на околната среда. Създаване на модерна и просперираща местна икономика. 

Трета точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019-2023 година.

Точка четири от дневния ред бе приета единодушно относно Одобряване обща численост и структура на общинската администрация в Община Етрополе.

На сесията бе приет Общински план за младежта за 2020 година. Предвидените дейности в плана са насочени към подрастващите и младите хора – неорганизирани или организирани, в различни структури на възраст от 14 г /навършени/ до 29 г. без оглед на тяхната расова, етническа, национална, социална и културна принадлежност.

Шеста точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Приемане на мониторингов доклад за отчитане изпълнението на общински план за интегриране на ромите в община Етрополе (2014-2020 г.) през 2019 година. Целта на монигоринга е чрез систематично събиране и анализиране на информация да се следи за постигането на измерими резултати от дейностите по изпълнението на мерките на плановия документ, както и активно да включи заинтересовани страни в осъществяването на оценката и наблюдението.

Единодушно бе приета следващата точка относно Приемане на Вътрешни правила за работата на постоянната комисия на Общински съвет – Етрополе ЗПКОНПИ и за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси.

Точка осем от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 година.

Девета точка от дневния ред бе приета единодушно относно Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година. 1. В Раздел IV. „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.1. „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение на извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка както следва: „ 4.1.11. Имот № 640794, находящ се в землището на гр. Етрополе, с начин на трайно ползване „Автомобилен парк“ и с площ от 8.827 дка, при граници: Имоти № 000445 – др. селскост. тер., № 640793 – автомобил. парк., № 640789 – ведомствен път, № 640693 – дървопроизв. пл. и №000446 – автомобил. парк“.

С мнозинство бе приета точка десет относно Определяне на общински пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване.

Единадесета точка бе приета с 16 гласа „за“ относно Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ V – 1904, квартал 117 по ПУП на гр. Етрополе.

Единодушно бе приета точка дванадесета от дневния ред относно Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от УПИ XI – 1877, квартал 154 по ПУП на гр. Етрополе.

Тринадесета точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Етрополе за 2020 г.

Точка четиринадесет от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Избор на проверител – дипломиран експерт счетоводител/регистриран одитор за извършване на задължителен независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Многопрофилна болница за активно лечение Проф. д-р Ал. Герчев – Етрополе“ ЕООД, град Етрополе“ за 2019 г. Избира Радослав Христов – дипломиран експерт счетоводител/регистриран одитор с ДЕС/РО №0318, да извърши задължителен независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Многопрофилна болница за активно лечение Проф. д-р Ал. Герчев – Етрополе“ ЕООД, гр. Етрополе“ за 2019 г.

Точките от 15 до 18 бяха прието единодушно относно отпускане на еднократна финансова помощ на лица в тежко здравословно и затруднено финансова състояние.

Допълнителната точка 19 приета с 16 гласа „за“ относно Учредяване право на преминаване, прокарване на кабелна линия 20 kV за изграждане на обект „Външно електрозахранване 20 кV и БКТП 1250 kVA на обект „Фабрично заводска сграда и склад /предприятие за дървопреработка/“, преминаваща през поземлен имот общинска собственост, находящ се в землището на гр. Етрополе.

 

 

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?