Категории

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ четвърто редовно заседание на 29.01.2020 г.

24 Януари 2020 | 08:07 Прочетена: 112

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

 Четвърто редовно заседание 

 на  29.01.2020 г. / сряда / от 17.30 часа

 в залата на Общинска администрация-втори етаж

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

1. Предложение ВхОБС-28/23.01.2020 г., относно: Приемане на Бюджета на Община Етрополе за 2020 година

Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

           2. Предложение ВхОБС-19/21.01.2020 г., относно: Приемане на Програма за управление на Община Етрополе(мандат 2019-2023 г.)

Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

                3. Предложение ВхОБС-30/24.01.2020 г., относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019-2023 година

Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе

 

                4. Предложение ВхОБС- 24/21.01.2020 г., относно: Одобряване обща численост и структура на общинската администрация в Община Етрополе

Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

                5. Предложение ВхОБС- 16/17.01.2020 г., относно: Приемане на Общински план за младежта за 2020 година

Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

                6. Предложение ВхОБС-15/17.01.2020 г., относно: Приемане на мониторингов доклад за отчитане изпълнението на общински план за интегриране на ромите в община Етрополе(2014-2020 г.) през 2019 г.

Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

                7. Предложение ВхОБС- 27/22.01.2020 г., относно: Приемане на Вътрешни правила за работата на постоянната комисия на Общински съвет-Етрополе по ЗПКОНПИ и за  организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси

  Вносител: Боряна Керемидска –общински съветник, член на Комисията по ЗПКОНПИ   към Общински съвет-Етрополе

 

                8. Предложение ВхОБС-20/21.01.2020 г., относно: Отчет за състоянието на общинската собственост  и резултатите от нейното управление за 2019 година

Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

           9. Предложение  ВхОБС- 26/22.01.2020 г., относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година

Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

           10. Предложение  ВхОБС- 21/21.01.2020 г., относно: Определяне на общински пасища, мери и ливади за общо и  индивидуално ползване

Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

11. Предложение  ВхОБС- 22/21.01.2020 г., относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ V – 1904, квартал 117 по ПУП на гр. Етрополе

Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

                12.  Предложение  ВхОБС-  23/21.01.2020 г., относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от УПИ XI – 1877, квартал 154 по ПУП на гр. Етрополе

Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

                13. Предложение ВхОБС-10/15.01.2020 г., относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Етрополе за 2020 г.

Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

14. Предложение ВхОБС-5/09.01.2020 г., относно: Избор на проверител - дипломиран експерт счетоводител/регистриран одитор за извършване на задължителен независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Многопрофилна болница за активно лечение Проф. д-р Ал. Герчев - Етрополе” ЕООД, гр. Етрополе“ за 2019 г. 

Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

15. Предложение ВхОБС-6/13.01.2020 г., относно: Предоставяне на парична помощ на Сотир Олегов Илиев

 Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе

 

                16. Предложение ВхОБС-7/13.01.2020 г., относно: Предоставяне на парична помощ на Диляна Ангелова Цанова

 Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе

 

                 17. Предложение ВхОБС-8/13.01.2020 г., относно: Предоставяне на парична помощ на Йорданка Иванкова Христова

Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе

 

                 18.Предложение ВхОБС-9/13.01.2020 г., относно: Предоставяне на парична помощ на Иван Христов Георгиев

Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе

 

 

 Марин Маринов:  /п/      

 Председател на Общинския съвет

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?