Категории

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

23 Януари 2020 | 16:17 Прочетена: 148

 

Проекта на бюджет на Община Етрополе за 2020 година е съобразен с принципите на управление, залегнали в мандатната програма за мандат 2019-2023 година, целяща постигане на сигурност и развитие, достойна среда за живеене, съвременна инфраструктура, съвременни условия за образование, здравеопазване, бизнес и инвестиции, град с богат културен и спортен календар, туристически атракции и не на последно място висока степен на социална чувствителност и толерантност.

Предложеният проект на бюджет за 2020 година на Община Етрополе е разработен в съответствие с изискванията на:

1.       Закон за държавния бюджет на Република България/ЗДБРБ/ за 2020г.

2.       ПМС №381 от 30.12.2018г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020г.

3.       Закон за публичните финанси.

4.       Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе.

5.       Промените на данъчните, осигурителни, социални, образователни, здравни и други нормативни актове, свързани с финансирането на дейностите по общинския бюджет.

Бюджет 2020г. е съобразен с:

1. „Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Етрополе през 2020г.”

 2. Тригодишната бюджетна прогноза за местни приходи и разходи на Община Етрополе за периода 2020-2023 година.

 3. Предложения на второстепенните разпоредители с бюджет и на специализираните звена на бюджетна издръжка към общината.

Приоритети на общината за 2020г. са:

1. Финансова стабилност, дисциплина и по-добра бизнес среда;

2. Оптимално използване на възможностите на европейското финансиране през новия програмен период;

3. Насочване на инвестиции за модернизация и развитие на техническата инфраструктура и градската среда – благоустрояване на уличната мрежа, зелени площи, пешеходни зони, детски площадки в града и населените места на общината;

4. Провеждане на активна социална политика, насочена към повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова реализация;

5. Подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности.

Общият размер на проектобюджета за 2020г. на Община Етрополе е 15 869 936 лв.

Приходи за 2020 г. -         15 869 936 лв.

-      Държавни приходи          980 136 лв.

-      Местни приходи               6 889 800 лв.

 

Разходи за 2020 г.-   15 869 936 лв.

 Разходи за държавни дейности                          980 136 лв.

-       Разходи с общински характер                            067 300 лв.

- Дофинансиране на държавни дейности                 822 500 лв.

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?