Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 20.01.2020 г.

20 Януари 2020 | 16:15 Прочетена: 128

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-026/20.01.2020 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот № 000991,  землище на с. Брусен.
Плана за Застрояване и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.      
   
             гл. специалист „РПиОД”
                    Хр. Дочева                                                       (публикувано на  20.01.2020 г)

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?