Категории

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕТРОПОЛЕ

12 Септември 2019 | 11:25 Прочетена: 94

На 11  септември Общински съвет – Етрополе проведе своето 10-то извънредно заседание. Заседанието се проведе от 17.30 часа в сградата на Общинска администрация, а по – уважителни причини отсъстваха Петко Петков и Георги Георгиев.  Към дневния ред бе добавено допълнителна точка относно Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Етрополе и Кмет на кметство село Малки Искър.
Първа точка от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно Формиране на маломерни паралелки, с изключения от минималния брой на учениците в паралелките, с не по – малко от 10 ученика, през учебната 2019/2020 година, както следва:
1.1.    Средно училище „Христо Ясенов“
1.1.1.    Една паралелка в Xа клас, профил „Икономическо развитие“ – 16 ученици;
1.1.2.    Една паралелка в Xв клас, профил „Физическо възпитание и спорт – 10 ученици;
1.2.    Професионална гимназия „Тодор Пеев“
      1.2.1. Една паралелка в IХа клас, дневна форма на обучение, специалност „Електрически инсталации” – 17 ученици;
      1.2.2. Една паралелка в ХIIв клас, задочна форма на обучение, специалност „Производство на мебели“ – 11 ученици.
   1.3.Основно училище „Христо Ботев“ – гр. Етрополе
1.3.1.  Една паралелка в V клас –  11 ученици;
1.3.2.  Една паралелка в VI  клас  – 14 ученици;
1.3.3.  Една паралелка в VІI клас – 12 ученици.
1.4.Основно училище „Христо Ботев”– с. Лопян
1.4.1.  Една паралелка в I  клас – 14 ученици;
1.4.2.  Една паралелка в III клас – 14 ученици;
1.4.3  Една паралелка в IV клас – 13 ученика
1.4.3.  Една паралелка в V клас – 14 ученици.

 1.5.  Основно училище „Георги Бенковски”-с. Малки Искър
1.5.1.   Една паралелка I-II клас /слята/ – 15 ученици;
1.5.2.   Една паралелка в III-IV клас /слята/  – 12 ученици;
1.5.3.  Една паралелка в VII клас – 14 ученици.

Втора точка от дневния ред бе приета с мнозинство относно Формиране на маломерни паралелки, с изключения от минималния брой на учениците в паралелките, с по-малко от 10 ученици, през учебната 2019-2020 година, както следва:
1.1.  Основно училище „Христо Ботев“ – гр. Етрополе
1.1.1.  Една паралелка в I клас – 5 ученици.

1.2. Основно училище „Георги Бенковски”-с. Малки Искър
1.2.1.    Една паралелка в V клас  – 9 ученици;
1.2.2.    Една паралелка в VI клас – 9 ученици.

    Трета точка от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г., както следва:
1.    В Раздел IV. – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.1. „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавят три нови подточки, както следва: „4.1.10. Урегулиран поземлен имот II /втори/ - „складова и производствено дейност и офиси“ , находящ се в квартал 175  по подробния устройствен план на гр. Етрополе и с площ от 9455 / девет хиляди четиристотин петдесет и пет/ кв.м. 4.1.11. Поземлен имот №201022, находящ се в землището на гр. Етрополе, местността „Ябланица“, с НТП „нива“, пита категория и с площ от 11.728 дка. 4.1.12. Поземлен имот № 201023, находящ се в землището на гр. Етрополе, местността „Ябланица“, с НТП „нива“, пета категория и с площ от 7.752 дка.“
2.    В Раздел IV. – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.4. „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общински части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински имоти“, се добавят три нови подточки, както следва:
„4.4.11. Реална част в размер на 88 кв.м. от УПИ II – 105, находящ се в квартал 10 по подробния устройствен план на с. Лопян, целият с урегулирана площ от 705 кв.м.
4.4.12. Реална част в размер на 37 кв.м. от УПИ II – 105, находящ се в квартал 10 по подробния устройствен план на с. Лопян, целият с урегулирана площ от 705 кв.м.
4.4.13. Реална част в размер на 15 кв.м. от УПИ II – 59, находящ се в квартал 6 по подробния устройствен план на с. Брусен, целият с урегулирана площ от 667 кв.м.
    Точка четири от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно Откриване процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Етрополе и Софийски окръжен съд. Определена бе тричленна Комисия в състав от Бистра Павлова – Юрисконсулт, Венета Гергова и Димитър Хаджиев – общински съветници, която да изслуша кандидатите за съдебни заседатели, да извърши проверка на документите и да изготви доклад до Общински съвет – Етрополе. Всички кандидати следва в срок до 30.09.2019 г. да предоставят необходимите документи по чл.68, ал. 3 от Закона за съдебната власт, в деловодството на Общински съвет, ет. III, стая №311 в сградата на Община Етрополе.

    Последната точка пет от дневния ред относно Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Етрополе и Кмет на кметство на с. Малки Искър. Избира се за временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Етрополе Росица Христова – заместник – кмет на Община Етрополе, считано от деня на регистрация на Димитър Димитров, като кандидат за Кмет на Община Етрополе до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
    Избира се временно изпълняващ длъжността Кмет на с. Малки Искър Васил Василев – Кметски наместник на с. Оселна, считано от деня на регистрация на Марин Маринов, като кандидат за Кмет на кметство с. Малки Искър до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?