Категории

Заповед на министъра на земеделието, храните и горите

25 Юли 2019 | 17:57 Прочетена: 186

Закона за лова и опазване на дивеча, чл, 168 от Закона за горите и проведено на 17.07.2019 г,. заседание на Централния епизоотичен съвет към Министерския съвет, създаден с Решение № 520 от 2018 г. на Министерския съвет във връзка с необходимостта от предприемане на спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на Африканска чума по свинете (АЧС) - особено опасна заразна болест по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,


                                                                       НАРЕЖДАМ:


I. В определените, съгласно одобрената от министъра на земеделието, храните и горите Инструкция № РД 04-1/19.04.2019 г. за прилагане на мерки по надзора след констатиране на положителен случай на Африканска чума по свинете (Инструкцията), инфектирини зони (зона А и зона Б) около огнища и случаи на АЧС, обявени със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ):
1. отстрел на дивеч да се извършва само от служители на държавно горско стопанство (ДГС) или държавно ловно стопанство (ДЛС) и от лицата, притежаващи удостоверение за подборно ловуване на дива свиня под контрола на ДГС/ДЛС, чиито район на дейност попада в съответната зона, съгласно Инструкцията;
2. да се прилага санитарен отстрел на дива свиня съгласно Заповед № РД 48-85 от 29.10.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите;
3. да се извършват претърсвания за трупове на умрели диви свине, съгласно Инструкцията;
4. да се предприемат незабавно необходимите действия за ограничаване на достъпа в ловностопанските територии, съгласна Инструкцията;
5. в тридневен срок от издаването на заповедта за определяне на зоните, ДГС/ДЛС да определят и обозначат границите им, като при определяне на граничните точки следва да се отчитат трайните топографски елементи и/или съществуващата ситуация на терена.
II. Лицата по чл. 34 от Закона за лова и опазване на дивеча:
1. да осигурят строги мерки за охрана и да осъществяват претърсвания на ловностопанските територии в страната, извън определената зона А около огнища и случаи на АЧС, за установяване на умрели диви свине или такива с нетипично поведение в горските територии, базите за интензивно стопанисване на дивеч и около свиневъдните ферми;
2. да изготвят и предоставят на съответното ДГС/ДЛС ежедневни графици за извършване на индивидуален лов на дива свиня.
III. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите (ДП) да организират и да упражняват контрол за изпълнение на мерките по т. I и II. 
IV. Българската агенция по безопасност на храните чрез Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) да изплаща:
1. при индивидуален лов на дива свиня:
а) по 150.00 (сто и петдесет) лева за брой отстреляна дива свиня в определена зона В или в радиус от 20 километра около индустриалните свиневъдни стопанства и базите за интензивно стопанисване на дивеч;
б) по 50.00 (петдесет) лева за брой дива свиня извън определените по буква „а" територии;
2. по 50.00 (петдесет) лева за намерен труп на дива свиня.
V. Дължимите суми по т. IV се изплащат на лицето, отстреляло животното/открило трупа на дива свиня от ДП чрез съответното ДГС/ДЛС, съгласно приложените към настоящата заповед Указания.
VI. Българската агенция по безопасност на храните чрез ОДБХ изплаща сумите по т, IV на съответното ДГС/ДЛС веднъж месечно, в 10-дневен срок от получаването на фактура, придружена с приемо-предавателните протоколи, съответно декларации, съставени съгласно приложените към настоящата заповед Указания. Фактурата и придружаващите я документи за извършените дейности през предходния месец се представя от съответното ДГС/ДЛС в съответната ОДБХ в срок до 15-то число на текущия месец.
VII. Всички проби за АЧС от отстреляни диви свине/намерени трупове на диви свине се събират от ДГС/ДЛС и се изпращат до лабораторията за АЧС всеки понеделник и четвъртък.
VIII. Изследването на всички проби за АЧС от отстреляни диви свине/намерени трупове на диви свине да се извършва за сметка на БАБХ.
IX. Директорите на ДП да осигурят необходимия финансов ресурс и съгласно Инструкцията и приложените към настоящата заповед Указания, да организират :
1. транспортирането на труповете на отстреляни диви свине/открити трупове на диви свине до определените места за загробване, загробването им и дезинфекцията;
2. вземането на проби за АЧС от всеки труп на дива свиня и изпращането им в лаборатория
X. Директорите на ДП уведомяват кметовете на населените места и областните управители за определените от лицата по чл. 34 от Закона за лова и опазване на дивеча места за загробване.
XI. Държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите, в чийто териториален обхват на дейност има констатирани огнища и случаи на АЧС да осигурят необходимия финансов ресурс и чрез съответното ДГС/ДЛС да изплащат, съгласно приложените към настоящата заповед Указания:
1. по 10.00 (десет) лева за брой отстреляна лисица или чакал;
2. по 100.00 (сто) лева за брой отстрелян вълк.
XII. Изпълнителният директор на ИАГ и директорите на ДП, съобразно законоустановените им правомощия свързани със стопанисването и опазването на дивеча:
1. стриктно да следят за изпълнението на плановете за ползване на дива свиня в ловностопанските райони;
2. да организират и следят за стриктното осъществяваме на контролната дейност и налагането на санкции на нарушителите и законосъобразно реализиране на административнонаказателната отговорност по Закона за лова и опазване на дивеча.
XIII. При лов на дива свиня да се използват капани за улов на дива свиня и всички разрешени съгласно Закона за лова и опазване на дивеча методи и средства за ловуване.
XIV. Да се организират и проведат информационно-образователни курсове с всички ловни дружини, ДГС и ДЛС по места, с участие на експерти от БАБХ, както следва:
1. в районите около огнища и случаи на АЧС - до седем дни от обявяването им, в случаи на новозасегнати региони;
2. в останалите ловностопански райони на Северна България - до 01.09.2019 г.;
3. в ловностопанските райони на Южна България - до 01.10.2019 г.;
4. отговорници за изпълнение на мярката са директорите на ДП и на РДГ.
XV. Отменям Заповед № РД 48-44/10.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите.
XVI. Утвърждавам Указания - неразделна част от настоящата заповед.
XVII. Изпълнителният директор на ИАГ, директорите на ДП и изпълнителният директор на БАБХ да представят в МЗХГ на съответния ресорен заместник-министър ежеседмичен отчет за изпълнение на мерките по настоящата заповед.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Атанас Добрев - заместник- министър на земеделието, храните и горите и на доц. д-р Янко Иванов - заместник- министър на земеделието, храните и горите.
Заповедта да се сведе до знанието на лицата по чл. 34 и на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.


      УКАЗАНИЯ, УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

I. При извършен отстрел на дива свиня в радиус от 20 километра около индустриалните свиневъдни стопанства и базите за интензивно стопанисване на дивеч:
1. лицето, извършило отстрела незабавно подава сигнал на обявените телефонни номера от съответното ДГС/ДЛС, в чийто район на дейност е извършен отстрела, с информация за местоположението (по възможност координатите на мястото);
2. служител на съответното на ДГС/ДЛС на ДП своевременно посещава мястото на отстрела. На място и в деня на отсрела се подписва приемо-предавателен протокол по образец - Приложение № 1 към настоящите указания;
3. служителят на ДГС/ДЛС, отговаря за транспортирането на трупа до мястото на загробване, вземането на проби за АЧС и загробването му, при спазване на мерките за биосиг/рност съгласно Инструкцията;
4. ДГС/ДЛС, своевременно предава пробите за изследване в лаборатория,
II. При извършен отстрел на дива свиня извън определените по т. I територии:
1. лицето, извършило отстрела незабавно подава сигнал на обявените телефонни номера от ДГС/ДЛС, в чийто район на дейност е извършен отстрела, с информация за местоположението (по възможност координатите на мястото);
2. лицето, извършило отстрела на дивата свиня транспортира трупа до определеното от съответното ДГС/ДЛС място за загробване/яма за странични животински продукти в деня на отстрела, за което се подписва лриемо-предавателен протокол по образец - Приложение № 2 към настоящите указания;
3. служител на ДГС/ДЛС взема проби за АЧС и трихинелоза, при стриктно спазване на мерките за биосигурност, съгласно Инструкцията и маркира трупа, като му поставя скоба с индивидуален номер, който се отбелязва в протокола;
4. трупът се предава на лицето, извършило отстрела, което е длъжно да го съхранява в хладилно съоръжение до получаването на резултатите от лабораторните изследвания на пробите за АЧС и трихинелоза.
5. служителят на ДГС/ДЛС, отговаря за обезвреждането и унищожаването на страничните животински продукти (СЖП), при спазване на мерките за биосигурност съгласно Инструкцията;
6. ДГС/ДЛС, своевременно предава пробите за АЧС и трихинелоза за изследване в лаборатория;
7. изследването за трихинелоза се извършва за сметка на лицето, отстреляло дивата
свиня, като се заплаща на лабораторията от съответната ДГС/ДЛС. ДГС/ДЛС удържа платената цена за изследването при изплащане на дължимата сума по т. IV, подт. 1, буква .6” от Заповед г.;
8. след получаване на резултатите от пробите за изследване за АЧС и трихинелоза, служител на ДГС/ДЛС уведомява лицето, извършило отстрела на дивата свиня. При положителни резултати от пробите трупът се загробва, като при АЧС задължително се извършва и дезинфекция на хладилното съоръжение, в което е съхраняван трупа на дивата свиня под контрола на официален ветеринарен лекар.
III. При открит труп на дива свиня:
1. лицето, открило трупа незабавно подава сигнал ма телефон 112 или на обявените телефонни номера на съответното ДГС/ДЛС с информация за местоположението (по възможност координатите на мястото на откриване).
2. съответното ДГС/ДЛС уведомява официалния ветеринарен лекар (областна дирекция по безопасност на храните), който в присъствието на лицето, подало сигнала и на представител на съответното ДГС/ДЛС взема проби за изследване за АЧС и попълва протокол в мобилното приложение „модул Лов". В случай че официалният ветеринарен лекар е възпрепятстван, пробата се взема от представителя на ДГС/ДЛС, който също попълва протокол в „модул Лов";
3. пробите по т. 2 се вземат и изпращат в лаборатория, съгласно Инструкцията;
4. служителят на съответното ДГС/ДЛС, присъствал при вземането/взел пробите отговаря за загробването на трупа, за което подписва декларация по образец - Приложение № 3 към настоящите указания
IV. При лов на хищник:
1.    ловецът, отстрелял хищник - вълк, чакал или лисица, задължително взема ушите и опашката на животното, след което загребва трупът. Ушите и опашката на отстреляния хищник се предават в съответното ДГС/ДЛС, което се удостоверява с подписан приемо- предавателен протокол по образец - Приложение № 4 към настоящите указания;
2.    2, ДГС/ДЛС, което е приело ушите и опашката на отстрелян хищник, отговаря за унищожаването им чрез загробване или ги транспортира до мястото за унищожаване;
дължимите суми по тЛХ от Заповед № г. се осъществява въз основа на подписан лриемо-
предавателен протокол пот. 1
V. Изплащане на средствата по T.IV от Заповед №..............
1. Дължимите суми се изплащат на лицето, отстреляло животното/открило трупа на дива свиня от Държавното предприятие по чл. 163 от Закона за горите чрез съответното ДГС/ДЛС въз основа на подписания приемо-предавателен протокол по образец - Приложение № 1 или Приложение № 2 към настоящите указания;
4. ОДБХ изплаща сумите на съответното ДГС/ДЛС веднъж месечно, в 10-дневен срок от получаването на фактура, придружена с приемо-предавателните протоколи, съответно декларации по образец - Приложение № 3 към настоящите указания;
5. Фактурата и придружаващите я документи за изплатените суми от ДГС/ДЛС през предходния месец се представя в съответната ОДБХ в срок до 15-то число на текущия месец;
6. Редът и сроковете за изплащане на дължимите суми на лицата по т. 1 се определят от директора на съответното ДГС/ДЛС.

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?