Категории

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕТРОПОЛЕ

18 Юли 2019 | 16:23 Прочетена: 171

На 17 юли Общински съвет – Етрополе проведе своето 7 – мо редовно заседание. Заседанието премина със 16 общински съветника, като по уважителни причини отсъстваше Васил Георгиев. Промени в дневния ред бяха направени като бяха добавени допълнителни две точки относно Ново обсъждане на Решение № 95 от 28.06.2019 г. Общински съвет – Етрополе, /Протокол №6/, относно одобряване на задание по чл.125 от ЗУТ – разрешаване изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 000991, землище на с. Брусен и включване на СУ „Христо Ясенов“ – град Етрополе в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2019/2020 година.
Първа точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г. 1. В Раздел III – „Описание на имотите, които Община Етрополе има намерение да предостави под наем“, към т. 3.1. Отдаване под наем на нежилищни имоти – общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг или конкурс, се добавят две нови подточки, както следва: „3.1.6. Помещение – магазин с площ от 93.00 кв.м., находящ се на партерния етаж в жилищен блок „27 ноември“, построен в УПИ V – За жилищно строителство, кв. 73 по подробния устройствен план на гр. Етрополе.  3.1.7. Помещение – магазин с площ от 25.00 кв.м. находящо се на първия етаж в жилищен блок №1, между оси 26-27, построен в УПИ II – За жилищно строителство, кв.90 по подробния устройствен план на гр. Етрополе.“ 2. В Раздел IV – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане, към т. 4.4. Прлекратяване на собственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общинските част /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици и други общински имоти/, се добавя нова подточка, както следва: „4.4.6. Имот пл. №8 в размер на 488 кв.м. – придаваемо място по регулация, представляващ реална част от УПИ III -9, квартал 3 по подробния устройствен план на с. Малки Искър, целият с урегулирана площ от 1509 кв.м.“  3. Н Раздел V. Описание на имоти, от които Община Етрополе има намерение да придобие в собственост и способите на нейното придобиване, към т. 5.1. Безвъзмездно прехвърляне на собственост от държавата, по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост, се добавя нова подточка, както следва: „5.1.3. Реална част в размер на 280 /двеста и осемдесет/ кв.м. от трети етаж на триетажната административна сграда, целият от 320 кв.м., състоящ се от 9 бр. стаи, коридор и сервизно помещение /без стая №10 с площ от 40 кв.м./, построена в УПИ IV – За търговия, обществено обслужване и административна сграда и гаражи, квартал 198 по подробния устройствен план на централна градска част на гр. Етрополе с административен адрес: гр. Етрополе, бул. „Руски“ №88.
Точка две от дневния ред бе приета единодушно относно Разпореждане с имот – частна общински собственост УПИ V -26, квартал 8 по ПУП на в. з. Лопян. Дава се съгласие да се извърши продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 639/29.06.2004 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 69, том II, ок 298, вх. Рег. № 334, том 59 от 13.07.2004 г., представляващ: Застроен урегулиран поземлен имот V – 26, квартал 8 по подробния устройствен план на вилна зона Лопян, целият с площ от 882 кв. м., като продажбата се извърши без провеждане на публичен търг или конкурс на собственика на сграда.
Трета точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Обявяване на недвижим имот публична общинска собственост за частна общинска собственост. Обявява от публична за частна общинска собственост поземлен имот пл. №3263, находящ се в частта на уличната алея по бул.  „Руски“, пред лицето на УПИ XIX – 1719, квартал 17, по подробния устройствен план на гр. Етрополе, с площ от 62 кв.м. 
Следващата точка бе приета с 14 гласа „за“, 1 глас „въздържал се“ / Лъчезар Лазаров от ПП БСП/ и 1 глас „против“ /Цветолюб Пенчев от ПП БСП/ относно Предоставяне за възстановяване на наследниците на Доно Станьов .
Точка 5 от дневния ред бе приета с мнозинство относно Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост – помещение за аптека, кв. 16 по подробния устройствен план на град Етрополе.
Следващата точка 6 от дневния ред бе приета с мнозинство относно Кандидатстване на Община Етрополе по обявена от Проект „Красива България“ извънредна кампания за набиране на проектни предложения.  Извънредната кампания за набиране на проектни предложения е по Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ с проект „Осигуряване на достъпна среда на сградата на Общинска администрация – Етрополе“.
Точка 7 бе приета с 16 гласа „за“ относно Удължаване договора за управление на управителя на „МИР-И“ ЕООД.
Точките от 8 до 11 бяха приети с мнозинство относно предоставяне на парични помощи на лица в тежко здравословно състояние.
Допълнителната точка 12 бе приета с мнозинство относно Ново обсъждане на Решение №95 от 28.06.2019 г. Общински съвет – Етрополе, /Протокол №6/, относно одобряване на задание по чл.125 от ЗУТ и разрешаване изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 000991, землище на с. Брусен.
Последната точка от дневния ред бе приета единодушно относно Включване на СУ „Христо Ясенов“ – град Етрополе в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2019/2020 година.


Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?