Категории

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕТРОПОЛЕ

03 Юни 2019 | 13:28 Прочетена: 105

На 30 май 2019 година се проведе 5-то редовно заседание на Общински съвет – Етрополе. Заседанието се проведе с 16 общински съветника, от заседанието отсъстваше Владимир Александров (от ПП БСП). В предварително обявения дневен ред настъпи промяна, като отпадна точка осем относно отпускане на парична помощ.
    Първа точка от дневния ред бе приета с 16 гласа относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за регистрация и отглеждане на селскостопански животни в Община Етрополе.
    Втора точка от дневния ред бе приета единодушно относно Изменение и допълнение на Решение №1/29.01.2019 г., Протокол №1 на Общинския съвет,  които са относно финансови средства, засягащи различни общински дейности и направления.
    С 16 гласа „за“ бе приета точка три от дневния ред относно Отчет за предоставените мерки по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 година в Община Етрополе и Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2019 година в Община Етрополе. Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби е система от мерки за осигуряване на финансово подпомагане с цел стимулиране на възможностите и изявите на даровити деца от Община Етрополе. Право на насърчаване има всяко дете от общината до навършване на 18-годишна възраст с изявени дарби в областта на науката, културата, изкуствата и спорта. Общата стойност на предоставените мерки по програма на мерките да закрила на деца с изявени дарби през 2018 година в Община Етрополе, за раздел IV. Закрила на деца с изявени дарби, предоставени от Кмета на Община Етрополе е в размер на 1550.00 лева.
    Четвърта точка от дневния ред бе приета с мнозинство относно Изменение и допълнение на Решение №13/29.01.2019 г., /Протокол №1/. Изменя се и се допълва  Решение №13/29.01.2019 г., /Протокол №1/, за определяне списъци на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища и категории.
    Точка пет от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Разпореждане с имот – частна общинска собственост Урегулиран поземлен имот XXXVI-2018, квартал 181 по подробния устройствен план на град Етрополе. С Решение се дава съгласи да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС №233/30.11.2000 г., включен в Програмата за управление и разпореждане с имотите-частна общинска собственост през 2019 година, съставляващ: Незастроен урегулиран поземлен имот XXXVI-2018, квартал 181 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 643 кв.м. Утвърждава се начална тръжна цена равна на пазарна оценка за имота изготвена от независим оценител на имоти в размер 10.00 лв./кв.м. или обща сума в размер на 6430.00 лв. без включен ДДС, като определя стъпка на наддаване 450.00 лв.
    Единодушно се прие точка шеста от дневния ред относно Безвъзмездно прехвърляне чрез дарение на полски път-частна общинска собственост в полза на държавата. Прехвърля безвъзмездно в собственост на държавата чрез дарение на недвижим имот – частна общинска собственост, за изпълнение на инвестиционните намерения на „Югозападно държавно предприятие“ ДП Благоевград, както следва: Имот №000454 от КВС на с. Бойковец с начин на трайно ползване „полски път“ с площ от 21.297 дка при граници съгласно скица №К01514/15.05.2019 г., издадена от общинска служба земеделие, при данъчна оценка на имота в размер на 789.10 лв.
    С 16 гласа „за“ се прие точка седем от дневния ред относно Учредяване право на прокарване на подземен кабел за изграждане на обект „Оптичен кабел“ за интернет обслужване на Пречиствателна станция за отпадни води „Митсубиши“ към РК „Елаците“, находяща се в поземлен имот №640435, землище на гр. Етрополе“, преминаващ през имоти, публична общинска собственост, находящи се в строителните граници на гр. Етрополе.
    Точките от девета до дванадесета бяха приети относно отпускане на парични помощи на лица в нужда.

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?