Категории

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

10 Май 2019 | 15:45 Прочетена: 305

                                              

                                     СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ:
„МОДЕЛ ЗА НОВА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН И ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ“ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.040, ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 2


На 09 май 2019 год. кметът на Община Елин Пелин, Ивайло Симеонов, подписа в Министерство на труда и социалната политика, договор за безвъзмездна финансова помощ по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.040, Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2
Проектът е на стойност 286 338,64 лв. 100% БФП, в това число средства от ЕСФ (85%) 243 387,84 лв. и национално съфинансиране (15%) 42 950,80 лв., с основни дейности:
1.    Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в община Елин Пелин;
2.    Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в община Етрополе
3.    Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране
4.    Обучение и супервизия на персонала
5.    Ремонти, обзавеждане и оборудване на подходящи помещения, включително и закупуване на транспортни средства за извършване на мобилната работа
Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, считано от 03.06.2019 год.
Проектът ще осигури възможност на общините Елин Пелин и Етрополе да създадат единен модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания на територията на двете общини, с което ще бъдат надградени постигнатите вече резултати от проект „Подкрепа за достоен живот“ и процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот“. В рамките на проекта ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на общо 106 потребители от двете общини (65 за община Елин Пелин и 41 за община Етрополе). Услугите ще се предоставят от екипи, състоящи се от домашни помощници, които ще оказват ежедневна подкрепа на възрастните хора с невъзможност за самообслужване и хората с увреждания, рехабилитатори и медицински сестри, които ще полагат специализирани медицински грижи за хората с хронични заболявания и трайни увреждания.
Основна цел: разширяване на спектъра от социални дейности и услуги, осъществявани в домашна среда под формата на дневна социална и здравна грижа с фокус - гъвкави подкрепящи услуги за повече хора.
Цели:
I. Обща цел: подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.
II. Специфична цел: да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. Операцията ще се реализира в изпълнение на заложените мерки в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, одобрен с РМС № 28/19.01.2018г.
III. Стратегически цели:
1./ Ситуиране на нов модел на Патронажната грижа за общините Елин Пелин и Етрополе под формата на пакети от здравно-социални услуги в домашна среда.
2./ Осигуряване в устойчивост след процедурата на достъпна цена на новите патронажни услуги.
3./ Осигуряване на мобилност и ефикасност на новите интегрирани мобилни здравно-социални услуги по домовете (патронажна грижа от ново поколение), със запазване на възложеното качество на тези услуги.
4./ Изработване на нова рамка на доставка патронажна грижа в общините Елин Пелин и Етрополе, на база на идентифицирания от МЗ модел за патронажна грижа (Компонент 1 на операцията.)
5./ Развиване на нови услуги в общността, ориентирани към предотвратяването на самотата и изолацията на възрастните и болни хора в невъзможност за самообслужване, с цел осигуряване на достойна независимост и оставане колкото може по-дълго време в тяхната обичайна среда:
- мобилни форми на социални услуги, които се фокусират върху предоставяне на грижа и подкрепа за хората в напреднала възраст;
- специализирани медицински грижи в домашна среда за възрастните хора с хронични заболявания и трайни увреждания.
6./ Провеждане на ефективна социалната политика на местно ниво и осигуряване на основни услуги за населението на съответната територия по нов, по-лесен и гъвкав начин и програма.


----------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------
„Този документ е създаден в рамките на проект „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г.,, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елин Пелин и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?