Категории

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

15 Март 2019 | 15:19 Прочетена: 743

На 11 март в Многофункционалната зала при Народно читалище „Тодор Пеев-1871“ се проведе публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен дълг от Община Етрополе.
Във връзка с реализирането на проект „Изграждане на детски площадки за игра в Детска градина „Звънче“, гр. Етрополе“ по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“  по Проект „Красива България“, който представлява инициатива за намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта в страната   е необходимо да бъдат осигурени  средства с цел осигуряване на собствения финансов принос на общината в размер на до 231 587,00 лв., което представлява 65,87 % от общият бюджет на проекта.
Проекта е на стойност 351 582.00 лв. и включва: оформяне на дворното пространство на детската градина, като ще бъдат обособени пет площадки за всяка възрастова група деца. Общата площ на петте площадки е 530 кв.м. и същите ще бъдат покрити със саморазливен каучук, а пространството около тях обновено и презатревено.
Община Етрополе ще кандидатства за отпускане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД.
Дългосрочният общински дълг ще бъде отпуснат при следните основни параметри:
Максимален размер на дълга – до 231 584.00
Валута на дълга – лева
Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
Условия за погасяване: Срок на погасяване – от 3 до 5 години ще бъде уточнен в процеса на кандидатстване. Ще има  възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства на Община Етрополе
 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %.
Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
Начин на обезпечение на кредита - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Етрополе.

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?