Категории

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕТРОПОЛЕ

31 Януари 2019 | 16:26 Прочетена: 217

На 29 януари 2019 година се проведе 1-во редовно заседание на Общински съвет – Етрополе. От заседанието отсъстваше г-жа Венета Гергова (от ПП ГЕРБ), промени в дневния ред бяха направени, като се добавиха три допълнителни точки относно Предоставяне на парична помощ на Илиян Христов Цачев, Определяне основните месечни заплати на кметовете на кметства в община Етрополе и Определяне на основната месечна заплата на Кмета на Община Етрополе.
Първа точка от дневния ред относно Приемане на бюджета на Община Етрополе за 2019 година бе приета с 9 гласа „за“ и 5 гласа „против“ (Владимир Александров, Васил Иванов, Боряна Керемидска, Лъчезар Лазаров и Цветолюб Пенчев от групата на ПП БСП). Приходната част на бюджета е в размер на 14 869 318 лв., съответно Приходи за финансиране на държавни дейности: 8 012 534 лв. и Приходи за финансиране на местни дейности 6 856 784 лв. Разходната част е в размер на 14 869 318 лв. Кмета на Община Етрополе Димитър Димитров даде подробни разяснения по бюджета и какво ще бъде направено през предстоящата година.
Точка втора от дневния ред Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе бе приета с 11 гласа „за“, 3 гласа „въздържал се“ и 2 гласа „против“.
С 16 гласа „за“ бе  приет общинския план за младежта за 2019 година. Предвидените дейности в плана са насочени към подрастващите и младите хора – неорганизирани или организирани, в различни структури на възраст от 14 /навършени/ до 29 г.
Единодушно бе приета точка 4 касаеща Приемане на отчет за изпълнение на Решенията от Общинския съвет – Етрополе за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.  Взетите решения са общо 65, в т.ч. касаещи дейности на ОбС – Етрополе 3 броя, Общинска администрация – 62 броя. Изпълнените Решения от Общинска администрация са 56 броя, а в процес на изпълнение са 6 броя.
Точка 5 от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2018 година. През 2018 година са съставени общо 255 броя актове, от които за публична общинска собственост – 17 бр., а за частна общинска собственост 238 бр. В по –голямата си част съставените актове са за земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) или придаваеми места към УПИ от улици.
Следващата 6 точка от дневния ред бе приета с мнозинство относно Приемане на Списъка за броя, вида и местонахождението на общинските жилища по предназначение за 2019 година.
I.    Жилища за настаняване под наем – 53 броя
II.    Жилища за продажба – 0 броя
III.    Ведомствени жилища – 3 броя
IV.    Резервни жилища – 3 броя
Седма точка от дневния ред относно Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ II – 110, квартал 32 по ПУП на с. Рибарица.  Общински съвет – Етрополе дава съгласието си да се прекрати съсобственост между Община Етрополе и Славчо Станев чрез продажба на имот.
Единодушно бе приета точка 8 от дневния ред относно Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ XV – 1458, квартал 120 по ПУП на град Етрополе.  Общински съвет – Етрополе дава съгласието си да се прекрати съсобственост между Община Етрополе и Теодора Иванова Мишева и Ивелина Пешева чрез продажба на имот.
Девета точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ VII – 344, квартал 40 по ПУП на с. Брусен. Общински съвет – Етрополе дава съгласието си да се прекрати съсобственост между Община Етрополе и Мария Милушева чрез продажба на поземлен имот.
Следващата точка 10 от дневния ред бе приета единодушно относно Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ VII – 35, квартал 9 по ПУП на с. Бойковец. Общински съвет – Етрополе дава съгласието си да се прекрати съсобственост между Община Етрополе и Теодора Тодорова чрез продажба на поземлен имот.
Точка 11 от дневния ред бе приета единодушно касаеща Безвъзмездно предоставяне за управление на помещения -  частна общинска собственост, находящи се на бул. „Руски“ №88, ет. 2 УПИ IV – „За търговия, обществено обслужване и Административна сграда и гаражи“, кв. 198 по ПУП на гр. Етрополе.
Единодушно бе приета 12 точка от дневния ред относно Безвъзмездно предоставяне за управление на помещение – частна общинска собственост, находящо се на бул. „Руски“ № 100, блок № 1, ет. 3, УПИ II – „За жилищно строителство“, кв. 90 по ПУП на град Етрополе.
С 16 гласа „за“ бе прието Определяне на общински пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване.
Единодушно бе приета 14 точка от дневния ред относно Обезщетяване със земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Юлия Кръстева.
Точка 15 бе приета с 15 гласа „за“ и 1 глас „против“ (Цветолюб Пенчев от ПП БСП) относно Одобряване проект на Споразумение между Община Етрополе и „ВЕЦ-С“ ЕООД, във връзка с инвестиционно предложение за „Изграждане на 4 бр. МВЕЦ на довеждащия водопровод на град Етрополе и подземно кабелно трасе 20 кВ.
Следващата точка 16 бе приета с 15 гласа „за“ и 1 глас „против“ (Цветолюб Пенчев от ПП БСП) относно Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на ПУП – ПЗ и ПП за поземлени имоти №№000469, 000574, общинска собственост – земеделски земи и №№640597 и 640766, горска територия – държавна собственост по КВС за землището на град Етрополе, във връзка с изграждане на 4 Микро водноелектрически централи на довеждащия водопровод в землището на град Етрополе и подземно кабелно трасе 20 кВ.
Точка 17 от дневния ред бе приета с мнозинство относно Одобряване на партньорство между Община Етрополе и „КИЯ ДИЗАЙН“ ЕООД във връзка с кандидатстване по проект „Обучение и мотивация на целеви групи от община Етрополе в дейности по графичен дизайн и реклама, с фокус – социално предприемачество, придобиване на дигитална компетентност и креативност за нова заетост“ по процедура „Социално включване в общността“ BG05M9OP001-2.32, приоритетни оси Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Следващата точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Отчет за дейността на Общински съвет – Етрополе за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.
По точките 19, 20 и 21 се взе единодушно Решение за Предоставяне на парична помощ на Цвета Кирова, Маргарита Стефанова и Илиян Цачев.
Точка 22 бе приета единодушно относно Определяне основните месечни заплати на кметове на кметства в община Етрополе.
Последната точка от дневния ред бе приета с 10 гласа „за“, 5 гласа „въздържал се“ и 1 глас „против“ относно Определяне основната месечна заплата на Кмета на Община Етрополе.

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?