Категории

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ първо, редовно заседание на 29.01.2019 г.

23 Януари 2019 | 10:16 Прочетена: 284

                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ


Първо, редовно заседание на 29.01.2019 г. /вторник/ от 17.30 часа в залата на Общинска администрация-втори етаж


                                                     ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД


    1. Предложение относно: Приемане на бюджета на Община Етрополе за 2019 г.
Вносител: Кметът на общината

    2. Предложение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе
Вносител: Кметът на общината

    3. Предложение относно: Приемане на Общински план за младежта за 2019 година
Вносител: Кметът на общината

   4. Предложение относно:   Приемане на отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Етрополе  за периода от 01.07.2018 година до 31.12.2018 година
Вносител: Кметът на общината

    5. Предложение относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост   и резултатите от нейното управление за 2018 година                 
Вносител: Кметът на общината

      6. Предложение относно: Приемане на Списък за броя, вида и местонахождението на общинските жилища по предназначение за 2019 година
Вносител: Кметът на общината

      7. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ II-110, квартал 32 по ПУП на с. Рибарица
Вносител: Кметът на общината

    8. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот  УПИ ХV – 1458,  квартал 120 по ПУП на гр. Етрополе
Вносител: Кметът на общината

   9. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ VIІ –
 344, квартал 40 по ПУП на с. Брусен
Вносител: Кметът на общината

  10. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот  УПИ VIІ – 35, квартал 9 по ПУП на с. Бойковец
Вносител: Кметът на общината

   11. Предложение относно: Безвъзмездно предоставяне за управление на помещения -  частна   общинска собственост, находящи се на бул. „Руски”  № 88, ет. 2, УПИ IV – „За търговия, обществено обслужване и Административна сграда и гаражи”, кв.198 по ПУП на гр. Етрополе
Вносител: Кметът на общината

     12. Предложение относно: Безвъзмездно предоставяне за управление на помещение – частна   общинска собственост, находящо се на бул. „Руски”  № 100, блок № 1, ет. 3, УПИ II – „За жилищно строителство”, кв. 90 по ПУП на гр. Етрополе           
Вносител: Кметът на общината

    13. Предложение относно: Определяне на общински пасища, мери и ливади за общо и  индивидуално ползване
Вносител: Кметът на общината

      14. Предложение относно:  Обезщетяване със земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Юлия Кръстева
Вносител: Кметът на общината

      15. Предложение относно:  Одобряване проект на  Споразумение между Община Етрополе и „ВЕЦ-С” ЕООД, във връзка с инвестиционно предложение за „Изграждане на 4 бр. МВЕЦ на довеждащия водопровод на гр. Етрополе  и подземно кабелно трасе 20 кV”
Вносител: Председателят на ПК по ТСУ

      16. Предложение относно: Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на ПУП-ПЗ и ПП за поземлени имоти №№00469, 00574, общинска собственост-земеделски земи и №№640597 и 640766, горска територия-държавна собственост по КВС за землището на гр. Етрополе, във връзка с изграждане на 4 микро водноелектрически централи на довеждащия водопровод в землището на гр. Етрополе и подземно кабелно трасе 20 kV
Вносител: Кметът на общината

    17. Предложение относно:   Одобряване на партньорство между Община Етрополе и „КИЯ ДИЗАЙН“ ЕООД във връзка с кандидатстване по проект „Обучение и мотивация на целеви групи от община Етрополе в дейности по графичен дизайн и реклама, с фокус – социално предприемачество, придобиване на дигитална компетентност и креативност за нова заетост“, по процедура „Социално включване в общността“ BG05М9ОР001-2.032, приоритетни оси Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Вносител: Кметът на общината

      18. Предложение относно: Отчет за дейността на Общински съвет-Етрополе за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.
Вносител: Председателят на Общинския съвет

     19. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Цвета  Кирова
Вносител: Председателят на Общинския съвет

     20. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Маргарита  Стефанова
Вносител: Председателят на Общинския съвет                                                                             Марин Маринов:  /п/
                                                                       Председател на Общинския съвет

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?