Категории

П Р О Е К Т Н А Б Ю Д Ж Е Т НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2019 ГОДИНА

10 Януари 2019 | 15:09 Прочетена: 148

На 09.01.2019 година в Многофункционалната зала при НЧ „Тодор Пеев -1871“ бе представен Проект на бюджета на Община Етрополе за 2019 година. На обсъждането присъстваха заместник – кметовете на Община Етрополе г-жа Росица Христова и инж. Стефан Борисов, общински съветници, кметове и кметски наместници, началник на отдели в общинска администрация и служители, ръководители на частни и общински институции, директори на учебни заведения и други. Проекта на бюджета бе представен от Нели Сейменарова – главен счетоводител на Община Етрополе.
Проекта на бюджет на Община Етрополе за 2019 година е съобразен с принципите на управление, залегнали в мандатната програма за мандат 2015-2019 година, целяща постигане на достоен стандарт на живот, съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, съвременни условия за образование, бизнес и инвестиции, град с богат културен и спортен календар, туристически атракции и не на последно място висока степен на социална чувствителност и толерантност.
Предложения проект за бюджет за 2019 година на Община Етрополе е разработен в съответствие с изискванията на:
1.    Закон за държавния бюджет на Република България/ЗДБРБ/ за 2019г.
2.    ПМС №344 от 21.12.2018г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019г.
3.    Закон за публичните финанси.
4.    Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе.
5.    Промените на данъчните, осигурителни, социални, образователни, здравни и други нормативни актове, свързани с финансирането на дейностите по общинския бюджет.
Бюджет 2019г. е съобразен с:
1. „Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Етрополе през 2019г.”
2. Тригодишната бюджетна прогноза за местни приходи и разходи на Община Етрополе за периода 2019-2021 година.
 3. Предложения на второстепенните разпоредители с бюджет и на специализираните звена на бюджетна издръжка към общината.
Приоритети на общината за 2019г. са:
1. Финансова стабилност, дисциплина и по-добра бизнес среда;
2. Оптимално използване на възможностите на европейското финансиране през новия програмен период;
3. Насочване на инвестиции за модернизация и развитие на техническата инфраструктура и градската среда – благоустрояване на уличната мрежа, зелени площи, пешеходни зони, детски площадки в града и населените места на общината;
4. Провеждане на активна социална политика, насочена към повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова реализация;
5. Подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности.


Общият размер на проектобюджета за 2019г. на Община Етрополе е 14 834 198 лв.
Приходи за 2019 г. -    14 834 198 лв.
-    Държавни приходи          8 007 880 лв.
-    Местни приходи               6 826 319 лв.
Разходи за 2019 г.-   14 834 198 лв.
 Разходи за държавни дейности                          8 007 880 лв.
-     Разходи с общински характер                            6 102 318 лв.
- Дофинансиране на държавни дейности                 724 000 лв.


1. ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР    8007880
1.1. Обща субсидия за държавни дейности    7520576
1.2. Операции с финансови активи и пасиви    487304
В т.ч. преходен остатък от 2018 год.    487304
2. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР    6826318
2.1. Имуществени данъци и други данъци    714000
2.2. Приходи и доходи от собственост    217000
2.3. Общински такси и други приходи     781700
2.4. Събран и внесен ДДС и други данъци    -125000
2.5. Приходи от продажба на общинско имущество    176523
2.6. Приходи от концесии    3300000
2.7. Трансфери за местни дейности    1579308
2.8. Целева субсидия за капиталови разходи    452500
2.9. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджет    50000
2.10. Операции с финансови активи и пасиви    -319713
В т.ч. преходен остатък по левова сметка     249253
В т.ч. преходен остатък по валутна сметка     85918   
3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ    8007880
3.1. Общи държавни служби    672901
3.2. Отбрана и сигурност    203859
3.3. Образование    6015379
3.4. Здравеопазване    450057
3.5. Социално осигуряване и грижи    421697
3.6. Почивно дело, култура    243987
3.7. Икономически дейности и услуги    0

4. Разходи за местни дейности

1.    ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ    645 258.00
1.1.    Общинска администрация    525 258.00
1.1.1.    Помощи за новородени    40 000.00
1.1.2.    Помощи по реш.на ОбС    30 000.00
1.1.3.    Издръжка    444 258.00
1.1.4.    Членски внос    5 000.00
1.2.    Общински съвет    120 000.00
2.    ОТБРАНА И СИГУРНОСТ    553 108.00
2.1.    Бедствия и аварии    20 000.00
2.2.    Почистване на речни корита    20 000.00
2.3.    Управление и дейности при стихийни бедствия    513 108.00


3.    ОБРАЗОВАНИЕ    945 100.00
3.1.    СУ Христо Ясенов - Етрополе    296 000.00
3.2.    ОУ Христо Ботев - Етрополе    39 000.00
3.3    ПГ “Т.Пеев” Етрополе    10 000.00
3.4    ОУ Г.Бенковски с.М.Искър    30 000.00
3.5    ОУ Христо Ботев с.Лопян    30 000.00
3.6    ДГ Слънчице    80 000.00
3.7    ДГ Еделвайс    125 200.00
3.8    ДГ Звънче    90 000.00
3.9    За даровити деца    6 500.00
3.10    Придобиване на ДМА    238 400
4.    ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ    420 000.00
4.1.    ДЯсла „Патиланци“    120 000.00
4.2.    МБАЛ „Проф.д-р Ал.Герчев“ Етрополе    270 000.00
4.3.    Медицински център 1 Етрополе    30 000.00
5.    СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ    376 500.00
5.1.    Домашен социален патронаж    220 000.00
5.2.    Транспорт    120 000.00
5.3.    Национални програми към БТ и за дърва за ветерани от войните    6 500.00
5.4.    Клубове на пенсионера    30 000.00
6.    БКС    1 944 852.00
6.1.    Поддръжка гробищни паркове    60 000.00
6.2.    Осветление    120 000.00
6.3.    Чистота    447 790.00
6.4.    Водоснабдяване и канализация    35 000.00
6.5.    Ликвидиране на локални сметища    20 000.00
6.6.    Поддръжка паркове и зелени площи общинска собственост, подравняване и почистване общински имоти    30 000.00
6.7.    Безстопанствени кучета и дератизация    15 000.00
6.8.    Средства за обработка на неопасни битови отпадъци- ДЕПО    72 000.00
6.9.    Технически дейности-скици, заснемане, отчуждаване на имоти, събаряне сгради общинска собственост    59 962.00
6.10.    Средства за осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства    30 000.00
6.11.    Текущи ремонти    165 000.00
6.12.    Основни ремонти и придобиване на НДМА    890 100.007.    ПОЧИВНО ДЕЛО    776 500.00
7.1.    Масова физкултура и спортни бази          482 000,00
7.1.1.    Спортно дружество     80 000.00
7.1.2.    Детско-юношеска школа по футбол    310 000.00
7.1.3.    Волейболен клуб - Етрополе    70 000.00
7.1.4.    Клуб по борба    13 000.00
7.1.5.    Клуб по шахмат    3 000.00
7.1.6.    Клуб по тенис    1 000.00
7.1.7.    Мотоциклетен клуб    5 000.00
7.2.    Радиовъзел    35 000.00
7.3.    Обредни дейности    17 000.00
7.4.     Спортни имоти          120 000.00
7.5.    Други дейности по културата    117 500.00
7.5.1.    В-к Етрополски преглед    15 000.00
7.5.2.    културен календар    75 000.00
7.5.3.    общински план за интегр. на ромите    1 500.00
7.5.4.    Командоси и клуб „Традиция“    4 000.00
7.5.5.    Награден фонд за общ. конкурси в сферата на спорт и култура    2 000.00
7.5.6.    Граждански договори    20 000.00
7.6.    Текущи ремонти    5 000.008.    ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ    410 000.00
8.1.    Граждански договори    140 000.00
8.2.    Туристически дружества    4 000.00
8.3.    Общински гори    46 000.00
8.4.    Туризъм    20 000.00
8.5.    Текущи ремонти    200 000.00
9.    РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ    80 000.00


5. Разходи за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

1.    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ    350 000.00
2.    ОТБРАНА И СИГУРНОСТ    100 000.00
2.1.    Общински инспекторат    50 000.00
2.2.    Денонощни дежурни    50 000.00
3.    СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ    165 000.00
3.1.    Дом за стари хора    165 000.00
4.    ПОЧИВНО ДЕЛО    60 000.00
4.1.    Читалища    60000.00

        
  Проекти, които се реализират в момента на територията на община Етрополе:
1. „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020  на територията на община Етрополе“  - Проектът е на обща стойност  225 431.25 лв. Срокът за изпълнение на проекта – 01.09.2016 г. до 31.12.2019 г.
2.„Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград“. Проектът е на обща стойност 9 600 617,51 лв.  и се финансира от ОП „Околна среда”.

През 2018 г. Община Етрополе е кандидатствала по следните оперативни програми:

По Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. със следните проекти:
1.    „Рехабилитация  на бул. „Александър Стамболийски“. Стойност на проекта: 1 171 854.19 лв.
2.    „Реконструкция на спортна площадка в кв. 177 по плана на гр. Етрополе“. Стойност на проекта: 94 183.45 лв.
3.    „Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Етрополе“. Стойност на проекта: 1 839 852,87 лв.

По „Красива България”, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“
-    „Изграждане на детски площадки за игра в Детска градина „Звънче“, УПИ I за детски дом, кв. 116 по плана на гр. Етрополе, община Етрополе“. Стойност на проекта – 351 582 лв., съфинансиране от общината: 231 587 лв.
-   
Към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
 1.„Закриване и рекултивация на съществуващо депо – община Етрополе“.  Стойност на проекта: 1 488 170,76 лв.
 2.„Реконструкция на участъци от улични водопроводни клонове на територията на гр. Етрополе, община Етрополе“. Стойност на проекта:                         1 798 580,66 лв.

По Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014 – 2020 г.
1.    „Създаване на система за предотвратяване и ранно предупреждение при опасност от наводнения“. Община Етрополе е Водещ партньор на проекта, а партньор е Общинско комунално предприятие „Комнис“ – Бела Паланка, Република Сърбия.
Общата стойност на проекта е 599 959,68 евро, от които 330 898,25 евро представляват бюджета на Община Етрополе. Проектът е одобрен за финансиране.

По Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси 201-2020 г.“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“

1.    „Интеграция в общността“. Обща стойност на проекта: 700 072,11 лв. Проектът е одобрен за финансиране.

В проектна готовност са следните проекти:

•    „Основен ремонт и реконструкция на улични водопроводни клонове на територията на гр. Етрополе“. Обща стойност: 591 805.32 лв.


•   „Корекция на коритото на р. Малък Искър, гр. Етрополе в определен участък“. Обща стойност: 214 760.68 лв.

•   „Рехабилитация на улици в гр. Етрополе“, вкл. следните обекти:

-    „Рехабилитация на ул. „Стефан Караджа“ с дължина 114 м.“
-    „Рехабилитация на ул. „Проф. Михайлов“ с дължина 252 м.“
-    „Рехабилитация на ул. „Московска“ с дължина 264 м.“
-    „Рехабилитация на ул. „Васил Левски“ с дължина 256 м.“
-    „Рехабилитация на ул. „Максим Горки“ с дължина 333 м.“
-    „Рехабилитация на ул. „Любен Каравелов“ с дължина 88 м.“
-    „Рехабилитация на ул. „Марийка Гаврилова“ с дължина 190 м.“
-    „Рехабилитация на ул. „Ген. Столетов“ с дължина 186 м.“
-    „Рехабилитация на ул. „Тодор Пеев“ с дължина 240 м.“
-    „Рехабилитация на ул. „9-ти септември“ с дължина 277 м.“

Обща стойност на проекта: 1 137 377.41 лв.

•  „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Общежитие към Професионална гимназия, гр.Етрополе”. Обща стойност: 255 172.27 лв., от които съфинансиране от общината: 38 275.84 лв.

•„Корекция на коритото на р. Ябланица в 2 участъка: I - от о.т. 434 /срещу "Попов дол"/ до о.т. 424 /ул. Млада Гвардия/; II - от о.т. 424 /ул. Млада Гвардия/ до о.т. 249 /устието на р. Ябланица в р. М. Искър. Обща стойност: 3 498 958 лв.

•„Изграждане на детски площадки в ДГ „Слънчице” и ДЯ „Патиланци” (облагородяване на дворните пространства) на обща стойност 295 975 лв.

•„Парк „Езерото” – 2 етап“ на стойност 500 000 лв.     

•„Реставрация на Градски исторически музей и изграждане на туристическа атракция“ на стойност 500 000 лв.

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?