ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

 pohodi 043
„Грохотака” (обявена със заповед No.750 от 13.08.1981 г. на КОПС) – животински скални образования, редки за района смърчови съобщества и вековни букови гори;

Местоположение: Намира се над село Бойковец, в местността „Маринковец”, община Етрополе, област: София град;

 

 

 


Орлов камък – Червената стена” (обявен със заповед No.756 от 13.08.1981 г. на КОПС) – скален комплекс обитаван от множество редки и застрашени от изчезване грабливи птици;

 

Местоположение: Намира се в село Лопян, община Етрополе, област: София град;

 


 

„Кози дол” (обявена със заповед No.751 от 13.08.1981 г. на КОПС) – вековна букова гора и местообитания на редки животински видове;

Местоположение: Намира се над село Бойковец в местността „Кози дол”, община Етрополе, област: София град;


 

„Черти град” (обявена със заповед No.755 от 13.08.1981 г. на КОПС) – скални комплекси с горска растителност, обитавани от редки и застрашени от изчезване бозайници и грабливи птици;

Местоположение: Село Брусен, местността „Търсището”, община Етрополе, област: София град.

Водопад „Варовитец” (обявен със заповед No.3796 от 11.10.1966 г. на КГГП)

Местоположение: Намира се до манастира „Света Троица”, община Етрополе, област София град;

 


 

Местността „Беликата” (обявена със заповед No.754 от 13.08.1981 г.на КОПС) – рядко за страната компактно естествено находище на бреза;

Местоположение: село Бойковец, община Етрополе, област: София град;

 


 

Местност „Бачище” (обявена със заповед No.753 от 13.08.1981 г. на КОПС) – защитената местност има живописен природен изглед и характерна за района растителност.

Местоположение: град Етрополе, община Етрополе, област: София град;